אאא

בשעה טובה אתן בהיריון ואולם קיים תמיד החשש לאיבוד מקום העבודה או פגיעה במעמד בעבודה.

חשוב לדעת כי החוק עומד לצד הנשים בהיריון ומגן עליהן מפני כל פגיעה והתנכלות בכל שלבי ההיריון ולאחר הלידה.

האיסור לפגוע בזכויותיה של עובדת בהריון מוגן בשני חוקים עיקריים: חוק עבודת נשים, תשי"ד – 1954 וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988.

מרבית הנשים מכירות את ההגנה המוקנית לאישה בהריון מכוח חוק עבודת נשים ואולם זו נכנסת לתוקפה רק כאשר האישה השלימה 6 חודשי עבודה לפני הודעתה על ההיריון או הפיטורים.

אך מה קורה כאשר העובדת מודיעה על הריון לפני שהשלימה 6 חודשי עבודה במקום עבודתה או שלא התקבלה לעבודה בשל היותה בהריון או הריון צפוי.

במקרים אלו עומדת לאישה הגנה, לא פחות חזקה, מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה  הקובע:

2.(א) לא יפלה מעסיק בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים ... לרבות מחמת תדירותו או משכו ..., הצפוי להם, בכל אחד מאלה:

(1)   קבלה לעבודה;

(2)   תנאי עבודה;

(3)   קידום בעבודה;

(4)   הכשרה או השתלמות מקצועית;

(5)   פיטורים או פיצויי פיטורים;

(6)   הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.

 

עו"ד רם א. גמליאל, העומד בראש משרד ר.א. גמליאל ושות', עורכי-דין, מרחיב:

החוק והפסיקה ברורים וחד-משמעיים – הריון, או הריון צפוי, של אישה לא יכול להוות עילה לפגיעה באיזה מתנאי עבודתה, קבלתה לעבודה או פיטוריה. כל פגיעה כזו תהווה עוולה כנגד האישה שיכולה לזכות אותה בפיצוי בגין נזקיה וגם עבירה על החוק שעלולה לגרור בעקבותיה קנסות כבדים למעסיק מצד המדינה.

לשאלתי עונה עו"ד גמליאל. מה יכולה לעשות עובדת בהריון המפוטרת ממקום עבודתה.

לא ניתן לפטר עובדת בהריון אשר עובדת מעל 6 חודשים במקום העבודה, מכל סיבה שהיא, ללא אישור מראש לפיטורים של הממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה.

אם אין בידי המעסיק אישור מפורש לפיטורי העובדת ניתן לפנות לבית-הדין לעבודה בצו למניעת וביטול הפיטורים ויש לעשות זאת בהקדם האפשרי לאחר קבלת ההודעה.

היה והפיטורים כבר נכנסו לתוקף, עומדת לעובדת זכות תביעה טובה בגין כל נזקיה ובכלל זה: פיצוי בגין עצם הפיטורים שלא כדין, דמי חודשי ההשתכרות ה"אבודים" מרגע הפיטורים ועד הלידה ובנוסף 3 חודשים לאחר הלידה (בהם לא ניתן היה לפטרה), דמי הלידה וחופשת הלידה (ככל שאלו נפגעו), ההפרשות לקרן הפנסיה הצפויות בתקופה האמורה וכל זכות סוציאלית אחרת לעיל ועוד.

ללא קשר יכולה האישה לפנות גם למחלקת האכיפה במשרד הכלכלה ולהגיש תלונה כנגד המעסיק אשר צפוי, בנוסף, לקנסות משמעותיים בגין הפרת החוק.

שאלתי את עו"ד גמליאל מה קורה כאשר המעסיק מגיש בקשה לפיטורים לממונה על חוק עבודת נשים.

לאישה עומדת זכות להישמע על-ידי הממונה שם היא יכולה להתמודד עם טענות המעסיק ולהציג את עמדתה ולנסות לשכנע את הממונה כי אין לפטר אותה (גם כאשר העילה לפיטורים אינה בהכרח קשורה בהיותה בהריון).

אם הממונה החליטה לאשר את הפיטורים העובדת רשאית לערער על החלטתה לבית-הדין האזורי לעבודה ולדרוש למנוע את פיטוריה.

ומה כאשר האישה לא השלימה 6 חודשי עבודה?

קיימת פרקטיקה של פיטורים "ערב" כניסת 6 החודשים לתוקף (לעיתים ימים ממש) ושם קבעו בתי-הדין לעבודה כי דין "בסמוך" כדין הכניסה לתקופה לכל דבר ועניין.

עובדת שלא השלימה 6 חודשי עבודה ופוטרה לאור היותה בהריון זכאית לפיצוי מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ויכולה לתבוע סעדים דומים לאלו האמורים לעיל.

ואם האישה מוגבלת עקב ההיריון?

לעתים מוטלות על האישה מגבלות שונות עקב ההיריון הקשורות בעבודה עצמה.

על האישה להצטייד באישורים רפואיים מתאימים ככל שדרושות לה הקלות מסוימות או שיש עליה איסורים מסוימים עקב ההיריון (גם אם אינם מגיעים לכדי שמירת היריון).

אסור למעסיק לפגוע בתנאי העסקתה של עובדת עקב הגבלות אלו, היעדרויות לבדיקות או כל עניין אחר הקשור להיריון וכן אסור לו לדרוש מהעובדת לפעול לקבלת שמירת היריון או להקדים את חופשת הלידה שלה שלא לצורך.

אז כמה באמת פוסקים בתי-הדין לעבודה?

פסיקת בתי-הדין לעבודה היא בכל מקרה לגופו כאשר גובה משכורת העובדת מהווה את "המפתח" לחישוב גובה הפיצוי.

ככלל מנסים בתי-הדין, כאשר השתכנעו שמדובר בפיטורים בניגוד לדין, לפסוק פיצוי אשר בראש וראשית לא ישאיר את התובעת בחסר כיס (המשכורות שהיו צריכות להיות משולמות לה, הזכויות הסוציאליות השונות, דמי הלידה וחופשת הלידה, ככל שנפגעו, וכד'). מעבר לכך פוסקים בתי הדין, ברוב המקרים, פיצוי נוסף בגין עצם הפיטורים שלא כדין בסכומים ההולמים את המקרה והפגיעה.

בשנים האחרונות אנו רואים עלייה בסכומי הפיצוי של נשים בהריון ובטיפולי פוריות ומגמה זו הולכת ומתחזקת.

אז מה עושים במקרה כזה?

ראשית, והדבר החשוב ביותר, הוא לתעד. לשמור מכתבים, תכתובות והודעות שונות וככל הניתן אפשר גם להקליט שיחות עם המעסיק הנוגעות לפיטורים או לעילת הפיטורים.

לעניין זה חשוב לציין כי הקלטת שיחה שאתם חלק ממנה לא מהווה עבירה על החוק ואין חובה ליידע בדבר ההקלטה ובתנאי שלאורך כל השיחה וההקלטה המקליט נוכח במקום (אסור להשאיר את מכשיר ההקלטה ולצאת מהחדר).

אם יש תחושה שהמעסיק פועל לפיטוריכן דרשו הסברים מפורטים מדוע הינכן מועמדות לפיטורים ועמדו על קיום שימוע כדין.

במצבים כגון אלו מומלץ להיוועץ בעו"ד מתחום דיני העבודה בשלב מוקדם ככל האפשר ולפעול במהירות ובנחישות האפשרית על מנת למנוע את הפיטורים והנזק.

שאלתי את עו"ד גמליאל מה הכי חשוב במקרים שכאלו?

פיטורי אישה בהיריון הינם עניין רגיש המערב, פעמים רבות, אמוציות רבות ופגיעה אישית של העובדת.

ידוע שלחץ נפשי עלול לגרום לבעיות וסיבוכים בהיריון ולכן הדבר החשוב ביותר, לדעתי, הוא השקט הנפשי של האישה.

על האישה ומשפחתה לדעת כי החוק מגן על זכויותיה וגם אם ההליך נמשך זמן מה בסופו של יום לא תצא נפגעת ככל שפוטרה בניגוד לדין.

סיכומם של דברים: שמרו על זכויותיכם כנשים בהריון, ואל תתנו לשמחת ההיריון להיות מושבתת בשל פיטורין ממקום העבודה.

מעל הכל חשוב שיהיה בשעה טובה, הריון קל ושמחה בבית.