אאא

הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל:

הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל ניהל קשר מכתבים תורני עם הרבי מליובאוויטש, ואף ביקש את ברכותיו של הרבי, כך עולה מתוך שניים ממכתביו שאת תוכנם אנו מביאים כאן.

בחודש אדר תשכ"ב שלח ר' שלמה זלמן מכתב לרבי מחב"ד בו הוא כותב בזה הלשון:

"הנני שולח ע"י מוכ"ז למרנא האדמו"ר שליט"א את קונטרסי, ואשמח מאוד לשמוע חוות דעתו הטהורה בעניין חיבור זה"

ומוסיף הגרש"ז: "ידעתי את טרדותיו המרובות בענייני הכלל ישראל כולו".

בסופו של המכתב מסיים הגרש"ז בבקשה מיוחדת:

"והנני מבקש מאוד להזכיר אותי לטובה בתפילה בענין בריאות הגוף, ונחת מהמשפחה ומהתלמידים, ובכל ענייני רוחניות וגשמיות.

שמי שלמה זלמן בן לאבי מורי הרב חיים יהודה לייב אויערבאך ולאמי מורתי ע"ה צביה. שערי חסד, ירושלים".

במכתב השני שנשלח בתאריך ה' ניסן תשל"ב, מברך הגרש"ז את הרבי זצוק"ל לרגל הגיעו לגיל 70, וכך הוא כותב:

"לפאר מעלת הו"כ האדמו"ר מלובביץ גדול מרבן שמו ר' מנחם מענדל שניאורסון, שלומו הטוב ישגא סלה.

אף כי לא נהיגי גבן דזעירא שאיל בשלמא דרבה, עם כל זאת יחד עם הכלל מצטרף אני לתפילה וברכת רבים לאיש אשר רבים צריכים לו, בברכה כי ימים על ימי מלך יוסיף לו ה', כי שנותיו של מלך ומנהיג אינם רק שנותיו של היחיד אלא שנות דור ודור.

ויגיע לגבורות מתוך ברכה ושמחה, כי גבר חסדו על יראיו וחפץ ה' יצליח בידו להגדיל תורה ולהאדירה בכל העולם, ומהרה יזכה לחזות בנועם ה' באור חדש על ציון ובביאת משיח צדקנו".

ה'פני מנחם' מגור:

האדמו"ר בעל ה'פני מנחם' מגור זצוק"ל, היה נוהג להיפגש לעיתים קרובות עם הרבי מחב"ד.

באחת הפגישות שהוקלטו, נשמע הרבי כשהוא משוחח עם האדמו"ר בנוגע לתקוות המשיח, על כך שיהודי צריך לקוות בכל יום שהמשיח יגיע.

לאחר מכן שואל הרבי, מדוע משיח לא הגיע כבר אתמול?

"על השאלה הזאת יענה המשיח כשהוא יגיע", נשמע אומר הרבי.

לאחר מכן הוא מפרש את הפסוק "לישועתך קיוינו כל היום", שאין הכוונה שצריך לקוות שהמשיח יגיע מחר, אלא בכל יום שיבוא.

האדמו"ר מערלוי זצוק"ל:

האדמו"ר מערלוי זצוק"ל היה ידוע בהערצתו לרבי מליובאוויטש.

השניים היו מתייעצים ומשוחחים רבות, כאשר בביקור שערך, בשנת תשמ"ט, ביקש הרבי זיע"א, מהאדמו"ר מערלוי בקשה מפתיעה, לפיה, היות והוא פוסק הלכות, לכן מבקש ממנו הרבי שיפסוק הלכה שהמשיח יגיע, ולוודא שהפסק יקויים.

עוד הוא מוסיף ומבקש מהאדמו"ר שיוצא את השמש של בית הדין, כדי שיעמוד על כך שהפסק יקויים.

האדמו"ר השיב לרבי, שכולנו מסכימים לפסק הנ"ל, ושיעזור הקב"ה שהפסק יקויים ע"י בית דין של מעלה.

האדמו"ר מגור:

בשנת תשמ"ט ביקר האדמו"ר מגור אצל הרבי מחב"ד. הפגישה נערכה בארבע עיניים, ועד היום תוכן הפגישה אינו ידוע.

סגן השר ליצמן, שהיה שותף לביקור, סיפר בראיון לפני כמה שנים, על כך שלאחר הפגישה הרבי מחב"ד ליווה את האדמו"ר מגור ממש עד היציאה מביתו.

האדמו"ר מבעלזא:

בביקור שערך האדמו"ר מבעלזא אצל הרבי מחב"ד, נשמע הרבי כשהוא מפציר באדמו"ר על גודל החשיבות של לימוד חסידות.

לדברי הרבי, הדור רגיל ללמוד תורה, וצריך שיהיו רגילים ללמוד חסידות לא פחות מדברי תורה.

האדמו"ר הוסיף שבזמן שיש כל הרבה חושך בעולם, צריכים להאיר ע"י לימוד חסידות.