אאא

א. בערב שבת זו יש לכתחילה להתפלל מנחה קודם שמדליק נר חנוכה בביתו אבל אם לא מצא מנין או ששכח להתפלל מנחה ידליק בביתו ואח"כ ילך להתפלל בציבור ולא יתפלל ביחידות בשביל זה. 

ב. בערב שבת נכון להדליק נר חנוכה ואח"כ תדליק האשה נר שבת, ובדיעבד אם הדליקה האשה קודם נר שבת יכול האיש להדליק אח"כ נר חנוכה.

ג. אלו המדליקים נרות חנוכה סמוך לפתח הבית צריכים להיזהר בשבת לתת איזה דבר חוצץ בין נרות חנוכה לפתח כדי להגן מפני הרוח שלא יכבה הנרות בפתיחת הדלת. וכן אסור להניח את החנוכייה בדלת עצמה בשבת כיון שבפתיחתה ובסגירתה גורם לקירוב השמן או לריחוק השמן ויש בזה איסור מכבה או מבעיר והוי פסיק רישא, והוא הדין שאין לפתוח או לסגור חלון שכנגד הנרות.

ד. צריך להיזהר בערב שבת להניח כמות שמן כדי שהחנוכייה תספיק לדלוק חצי שעה אחר צאת הכוכבים. 

הרב יוסף חיים אוהב ציון

ה. אדם שיש ליו חנוכייה יקרה ורוצה בשבת להכניסה לאחר שכבתה צריך לעשות תנאי ולומר אני מתנה שאחר שתכבה החנוכייה אטלטלנה. ולבני אשכנז לא מועיל תנאי וישים שם דבר חשוב יותר מהחנוכייה מערב שבת ואז הוי בסיס לדבר האסור והמותר ויוכל לטלטלנה לאחר שכבתה והגאון הגדול רבי יעקב יוסף זצוק"ל הוסיף עוד סעיף להקל בזה כיון שיש בחנוכייה זכוכיות ויש חשש שהילדים יינזקו מזה לכן אפשר להקל ועוד הוסיף שעדיף שיטלטל על ידי קטן. 

ו. אדם שרוצה לחמם בשבת סופגנייה שיש בה ריבה נוזלית עד שתגיע לחום שהיד סולדת בו לדעת מרן פוסק הדור הרב עובדיה יוסף זצ"ל ומרן הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל הדבר מותר ולדעת האור לציון הדבר אסור. 

ז. בני אדם השוהים בשבת זו בבית מלון ידליקו נרות בחדרם, או במרפסת החדר הפונה לרשות הרבים, או בפתח המלון. ואם אין הנהלת המקום נותנת רשות לכל האופנים הנ"ל ידליקו בלובי המלון או בחדר האוכל של המלון בלי ברכה .עיין אור לציון חלק ד' ע"מ רפט, אגרות משה או"ח חלק ד' סימן ע' ובספר מעיין אומר חלק ג' פרק מ"ז סימן מ"ד, ובספר בעתה אחישנה ע"מ קמ"ג ואין כאן מקום להאריך.

ח. אדם שמתארח אצל אביו או חמיו בשבת זו יוצא ידי חובה בהדלקתם וטוב שיאמרו שמקנים לו חלק בשמן ואין לו להדליק בברכה בפני עצמו. ויש מפוסקי האשכנזים שסוברים שצריך להדליק בפני עצמו. 

ט. בסעודת שבת של חנוכה ירבה בה במאכלים יותר משאר שבתות משום פרסום הנס וכן בראש חדש טבת שחל בתוך חנוכה, כן כתב הבן איש חי זיע"א. 

י. במוצ"ש בבית הכנסת מדליקים נר חנוכה ואח"כ מבדילים ובבית מבדילים ואח"כ מדליקים נר חנוכה, ויש שנוהגים גם בבית להדליק נר חנוכה קודם ההבדלה. אמנם בני ספרד לא נהגו כן.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

יא. הנוהגים כרבינו תם במוצאי שבת גם במוצאי שבת זוטינהגו כן ולא ידליקו נרות חנוכה רק אחר 72 דקות מהשקיעה ומי שנהוג כן רק לחומרא ולא מדינא יכול לומר לאשתו שתדליק קודם זמן רבינו תם אם היא אינה נוהגת חומרת רבינו תם וכן נהג הגאון ר' יעקב יוסף זצ"ל.

יב. בן שהתארח בשבת אצל הוריו במוצאי שבת נחלקו אחרוני דורנו היכן ידליק. לדעת החזון איש, הגרי"ש אלישיב, הגר"ע יוסף, הגר"ש וואזנר והאור לציון זכר צדיקים לברכה ידליק בביתו ובפרט אם מגיע לביתו בעוד שיש אנשים ברחוב. ולדעת הרב אוירבך ידליק בבית הוריו או בבית חמיו וישהה שם חצי שעה.

יג. מותר לשחק בסביבון בשבת, אם אין בו בטרייה ולא הוי מוקצה.

יד. נשים האומרות הלל בחנוכה אסור להם לברך, כן פסקו החזון עובדיה והאור לציון.

טו. נסיים בדברי הגאון ר' אברהם פלאג'י זצ"ל שכתב שביום ר"ח טבת [יום ראשון בשנה זו ] ידליק נר לכבוד רבי מאיר בעל הנס ויאמר אלהא דמאיר ענני ובספרי 'מאי חנוכה' הארכתי לבאר מנהג זה.