אאא

היו במדבר אנשים שלא זכו להקריב את קרבן הפסח, הם באו אל משה רבנו בשאלה: "למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן ה' במועדו"? ולמה לא זכו להקריב את קרבן הפסח?

לא היתה כאן בכלל שאלה – התשובה היתה ברורה! הם היו טמאי נפש, וממילא "עבר זמנו בטל קרבנו"! אז למה בכלל הם שאלו? היה להם ספק? לא! אין בכלל שאלה!

הם ידעו את התשובה – בשכל.

הלב - לא הסכים לקבל את התשובה!

השכל וההגיון לא התיישבו על ליבם, הלב שלהם בכה בשקט כי הוא נכסף לקרבת ה', הרגשת הלב לא הסכימה לשתף פעולה עם השכל, הם כאילו אמרו 'תזרוק את השכל', הלב שלנו נקרע, החמצנו את ההזדמנות להתקדש, אבל - אנו רוצים!

סוד ה' ליראיו – רחמנא ליבא בעי

השאלה "למה" – היא שאלה של הלב - משאלת הלב! הלב – לא צריך הגיון! לא רוצה הגיון! הלב רוצה להקריב קרבן!

ומה הרצון של הקב"ה? "רחמנא – ליבא בעי". וכשהלב רוצה, הוא מקבל תשובה אלוקית: "תקבלו הזדמנות שניה"!

היה להם רצון פנימי מעומק הלב לזכות לקדושה ולטהרה, רצון לקבל את הטהרה של פסח, רצון לקרבת אלוקים ולמטענים של קדושה, רצון להתעלות ע"י הקרבן... "רצון יראיו יעשה"!

משה רבנו מכיר את מידות ה': "קל רחום וחנון", ולכן הוא פונה לקב"ה, הוא ידע למי הוא פונה - למלך העולם שיכול הכל!

אומר ר' חיים מוואלוז'ין: "ואצלו יתברך, הכל שווה בכל רגע, אם לפעול סידור כוחות הטבע שקבע, או היפוך סידור כוחות הטבע".

סוד פסח שני – רצון יראיו יעשה

אצל ה' יתברך הכל אפשרי ויכול להיות כהרף עין, מה הבעיה? אתה רוצה? תבקש! הקב"ה רוצה למלא לאדם את משאלת הלב, ובשביל זה – צריך לבקש! לא צריך הגיון! תאמין שהקב"ה יכול להיענות לבקשתך – הקב"ה הוא מעל ההגיון!

תשובת הקב"ה: "דבר אל בני ישראל... כי יהיה טמא לנפש... לדורותיכם ועשה פסח לה'" - הם סללו את הדרך – לדורותיכם - לדורות! זהו סוד פסח שני!

הקב"ה אומר לאדם: יש לך רצון, והמציאות מראה שאין דרך? השכל אומר שלא 'מגיע' לך? התרחקת? רוצה להתקרב אלי? תזרוק את השכל!

אני אוליך אותך בשביל - המוביל אלי. התשובה האלוקית היא: "בדרך שאדם רוצה לילך – בה מוליכין אותו".

המסקנה: לא צריך לדעת את הדרך, צריך רק לרצות, את הדרך - הקב"ה סולל לאדם.

סוד "נצחוני בני"

אומר הבעל שם טוב הקדוש: "את אשר יאהב ה' יוכיח" - יוכיח לשון: "ויכוח".

הקב"ה שולח לאדם קושי ויסורין - כדי שיתווכח ויתנצח איתו!

לא מדובר רק בכח התפילה אלא – בכח הויכוח וההתנצחות!

הויכוח הוא 'כלי' עוצמתי שהקב"ה מתאווה לו.

האם בשר ודם יכול לנצח את מלך העולם? לא!

הקב"ה העיד על משה רבנו שהוא עניו מכל האדם, אמר לקב"ה: "למה הרעותה לעם הזה... והצל לא הצלת את עמך".

משה רבנו סלל לנו דרך נוספת בעבודת ה', ועל כך נאמר: "נצחוני בני".

"למנצח מזמור לדוד" – זמרו למי שנוצחין אותו ושמח" (פסחים קי"ט), יש לקב"ה תענוג מ'ההתנצחות' הזאת, הקב"ה כביכול שם לאדם טענות טובות כדי שיתנצח וינצח אותו, כי על ידי דיבורים אלו האדם מתקרב לקב"ה.

מנצחין אותו – והוא שמח

הלב שלי נקרע לשניים בין הקודש לחול, בין הטמא לטהור, אבל, האמת, אני רוצה רק אותך למרות שקשה לי, מה – אתה לא רוצה שקבל אותי? זו הדרך שבה ניתן להתווכח עם הקב"ה, ככה - ממש ככה - מתנצחין!

תבוא בטענות לבורא עולם, תתווכח, תטען טענות! תתנצח!

תרצה - תאמין - ותקבל!

ויכוח אמיתי ממש! כמו שאנו יודעים להתוכח, כשאנו רוצים להשיג משהו:

רבונו של עולם! נכון! לא מגיע לי - אבל אני רוצה!

מה סה"כ ביקשתי? להתקדש? להטהר? להתקרב אליך? איך אתה יכול לומר לי לא? ראית בן שרוצה לחזור לאבא, ואבא לא שמח ובא לקראתו? בבקשה, תקבל אותי - תראה לי את הדרך!

תרחם עלי, יש לך שפע רחמים, הרי אתה מקור הרחמים! מקור הברכה והשלום, "לך דומיה תהילה" – "הידך תקצר"?

תן לי - לא מגיע לי כולם! ולא כי 'אני צודק', רק כי אין לי לאן לברוח, אז "ממך – אליך אברח", אני בורח אליך ומבקש ממך: מה שהיה - היה, העיקר הוא שאני רוצה להתחיל הכל מהתחלה, ולבוא אליך בחזרה.

רצוננו לראות את מלכנו

הקב"ה חפץ למלא את משאלות לב האדם בגשמיות וברוחניות, הוא רוצה שיהיה לו טוב, אבל, הוא חפץ שהאדם יתקרב אליו וירגיש שהוא תלוי בו, ולכן הוא שולח לאדם יסורין, כדי שיתקרב, שידבר עימו, שיתנצח איתו – ושבסוף ינצח!

וזהו גדלותו של בורא עולם "כי ידעתי כי גדול ה'" רק מלך רם ונישא רוצה שעבדיו יתנצחו עימו כדי לתת להם - "נדבות פי רצה נא ה'".

הזוהר הקדוש מדגיש את מעלת פסח שני, ואומר שביום זה נפתחים שערי שמים לתת לאדם את כל משאלותיו שלא הספיק לבקש ולקבל בפסח ראשון.

יארצייט של רבי מאיר בעל הנס

"בנים אתם לה' אלוקיכם": יש ויכוח בין רבי יהודה לרבי מאיר, מתי ישראל קרויים בנים, האם רק כאשר הם עושים רצונו של מקום, או בכל מקרה? רבי מאיר אומר: "בין כך ובין כך אתם קרויים בנים" (קידושין לו ע"א) לעולם בן נשאר בן! שהרי, הקשר של בן לאבא לעולם לא ינתק, מהות הבן לא תלוי רק במעשים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

סודו של פסח שני מסתדר מצוין עם דעתו של רבי מאיר בעל הנס, שהיום הוא היארצייט שלו, אין כזה דבר שלבן לא מגיע! הלב רוצה? תתעקש! תטען, תתווכח – תקבל! תמיד יש הזדמנות שניה... ושלישית... ארך אפיים ורב חסד – נצחוני בני.

סגולה לאדם כשצריך לנס ולישועה

אומר הבעל שם טוב הקדוש, שם אדם נמצא בסכנה וצריך לנס, יתן ח"י מטבעות בשביל נרות לבית הכנסת, ויאמר בפה מלא: "אני מנדר ח"י מטבעות לנרות בשביל נשמת רבנו מאיר בעל הנס, אלהא דמאיר ענני, אלהא דמאיר ענני, אלהא דמאיר ענני. 

ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, כשם ששמעת את תפילת עבדך מאיר ועשית לו ניסים ונפלאות, כך תעשה עימדי ועם כל ישראל עמך הצריכים לניסים נסתרים ונגלים, אמן, כן יהי רצון" (יש נוסח נוסף בסידורים).

"רצון יראיו יעשה, ואת שוועתם ישמע ויושיעם" – שנזכה להתנצח למי שמנצחין אותו ושמח – כי בו ישמח ליבו - כי בשם קודשו בטחנו, אמן.