אאא

הישועות מחכות לך - קברי הצדיקים, מדוע?

כותב רבי ברוך פנחס רבינוביץ (נכד הבעש"ט הקדוש) בספרו 'זרע ברוך', שטוב ללכת לקברי צדיקים, והתפלל שם, כי:

"המקום גורם שיעלה התפילה - לרחמים ולרצון לפני אדון כל".

ומסביר מה עושה הצדיק: "שמעורר רחמים לפני ה', וממליץ  טוב - בעד אותם שבאים על הקבר להתפלל, כי יש להם נחת רוח מזה, שבאים על הציון שלהם  להתפלל".

ומוסיף: "שטוב להדליק נרות בשביל - נשמת הצדיק".

וסיפר, שהיה רגיל בזה, והיה מדליק תמיד נרות לע"נ אבותיו הצדיקים, ובפרט לע"נ ר' מאיר בעל הנס, והיה נותן צדקה לעילוי נשמתו, ואמר:

"שזה דבר גדול וסגולה גדולה - להצלה ולהצלחה ולישועה".

תפילה בקברי צדיקים, הדלקת נר ונתינת צדקה לע"נ, ולימוד מתורת הצדיק שבאותה השעה "שפתותיו דובבות בקבר" עושה לצדיק נחת רוח גדולה, והצדיק - שלא נשאר חייב! ומחזיר לאדם טובה, ולכן:

מעורר עליו רחמים וממליץ טוב בעדו, והאדם זוכה – לישועות!

מה צריך כדי לזכות לישועה - בזכות רבי מאיר?

אם אדם מצוי בסכנה - וצריך נס, אומר הבעש"ט הקדוש שיתן ח"י גדולים בשביל נרות לבית הכנסת, ויאמר בפה מלא:

"אני מנדר אותן ח"י גדולים לנרות בשביל נשמת רבינו מאיר בעל הנס" ואז, יאמר שלושה פעמים: "אלהא דמאיר עננו", ויבקש ויפרט את בקשתו, ואח"כ יאמר:

"ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, כשם ששמעת את תפילת עבדך מאיר, ועשית לו ניסים ונפלאות, כן תעשה עמדי, ועם כל עמך ישראל הצריכים - לניסים נסתרים ונגלים, אמן - כן יהי רצון (כתר שם טוב, חלק ב' די"ז).

מדוע רבי מאיר - נקרא על שם הניסים שעשה?

רבי מאיר בעל הנס היה - מלומד בניסים! הייתה לו זכות מיוחדת:

דווקא לעניין פעולת הניסים, ולכן:

אנו מבקשים לקבל ישועה - בזכות זו!

הבעש"ט הקדוש, מבאר מדוע זכה רבי מאיר לניסים, ואמר עליו:

שהוא היה אחד היחידים שהצטיין - בהעלאת הניצוצות:

בעניינים הכי נמוכים בבריאה! ונסביר...

אם תאמין בניסים – תקבל ניסים!

מתי מבקשים נס? כשיודעים שלא ניתן לפעול בדרך הטבע, כי:

המהות של נס הוא: למעלה - מהטבע!

בד"כ, מה שניתן לפעול בדרך הטבע, מתפללים ומבקשים ולא מתייאשים:

על מה שלא נראה שיש סיכוי שיקרה בדרך הטבע - מבקשים  נס!

אבל, כדי לקבל את הנס שמבקשים, צריך - להאמין בקב"ה:

שהוא היחיד שיכול – לחולל ניסים!

אומר רבי נחמן: "כי נס למעלה מהטבע, ולזה – צריך אמונה"!

אדם שמאמין בקב"ה יודע, שהוא:

שבכל דבר שיש בבריאה, ובכל מה שקורה עימו, יש שורש 'אלוקות', כי:

הקב"ה בכל רגע, מחיה ומחדש את כל הבריאה - כרצונו! (ליקו"מ ז').

כך, שמי שבאמת שולט על כל ה'טבע', זה רק ה' יתברך, ולכן:

'אין שום מציאות של 'טבע' בעולם – חוץ מה' יתברך'!

רק לפעמים ה'ניצוץ האלוקי' המצוי בכל דבר - מכוסה ונסתר!

'הכל אלוקות – ואלוקות זה הכל'!

האדם צריך למצוא את המציאות 'אלוקית', ה'טוב' ה'אלוקי' שיש בכל מקרה או דבר שנראה כ'טבע', וכך, הוא מעלה אותו מתודעה של 'טבע' לתודעה של השגחת ה', ומציאות ה', וממילא - ה'טבע' בטל.

זאת הייתה דרכו של רבי מאיר בעל הנס:

הוא לא ראה שום 'טבע' בעיניים, הוא ראה רק – מציאות ה'!

ומי שרואה רק את מציאות ה', ואז:

הוא זוכה לניסים, כמו רבי מאיר שהיה - מלומד בניסים!

עדיין לא מובן – מדוע זכה לניסים?

מבטל את הטבע, וגם אני אבטל עבורך - את הטבע!

הנהגת רבי מאיר - ביטול הטבע, גרמה: "גילוי מלכות ה' - בתוך הטבע".

מי שמוכיח שיש בטבע - 'אלוקות', הוא:

מבטל את ה'טבע' שנראה דבר רגיל ו'טבעי':

ומתייחס רק לניצוץ ה'אלוקי' - שיש שבכל דבר!

ואז, הקב"ה נוהג עימו - מידה כנגד מידה - מ'על' הטבע!

ועושה לו ניסים מעל הטבע, שזו - ההנהגה האלוקית!

שמגדילה את כבוד ה' בעולם, ומוכיחה: ש"מלכותו בכל משלה".

וזו הייתה ההנהגה - שזכה לה רבי מאיר – ניסים מעל הטבע!

הנהגת הקב"ה – מידה כנגד מידה

רבי מאיר מחדד את הדברים, ואומר, שבמעשה בראשית הקב"ה אמר לאחר כל דבר שברא – "כי טוב" ורק אחרי בריאת האדם, אמר:

"וירא... טוב מאוד".

והסיבה לדבר, שהקב"ה כלל בבריאת האדם, גם את כל הטבע שנועד - לשרת אותו, וע"י שיראה שכל ה'טבע' הוא 'אלוקות', והתוצאה:

כל ה'טבע' שנאמר עליו – 'טוב', נהפך, כמו בריאת האדם  - לטוב מאוד!

כי האדם מעלה את הטבע, וע"י כך, הוא משנה את - טיבעו של הטבע!

ולכן: הקב"ה נוהג עימו מידה כנגד מידה:

ומשנה עבורו את הטבע!

והאדם זוכה – בצורה טבעית להנהגה לניסית!

רבי מאיר מסיים את פרושו למדרש, ואומר: "שאין הקב"ה דן את בריותיו אלא  - כמידתם" (מדרש אגדה פר' בראשית פרק א, לא').

"טוב מאוד" – "טוב מות"!

רבי מאיר אומר דבר נוסף נפלא, על בריאת האדם הראשון, שעליה נאמר: "וירא... טוב מאוד".

הוא מפרש את המילים: "טוב מאוד" כ – 'טוב מות'.

מה פרוש המילים 'טוב מות'?

"טוב מות" – צריך להוציא מכל דבר שנראה כ'מוות' – את ה'טוב' – שמצוי בו, כי:

אין מציאות שיש דבר - שאין בו טוב!

רבי מאיר, מצא תמיד את הטוב שיש בכל דבר, וזהו:

גילוי האלוקות שיש דווקא - בתוך הטבע, ואז, הדבר הופך להיות:

למעלה - מהטבע!

ואם אין 'טבע' – כל נס שתבקש יכול לקרות!

ביטול מציאות ה'טבע', מגלה – שבכל דבר מצוי - מלכות ה'!

ולכן, הקב"ה הופך עבורך כל 'טבע' - לנס, שהוא - למעלה מה'טבע'!

כדרך חייו של רבי מאיר בעל הנס...

ה'סוד' של רבי מאיר – 'כל הרוצה יבוא ויטול'!

אתה יכול להחליט איך הקב"ה יתנהג איתך:

וזה, תלוי – אך רק בך!

אם אתה חושב שהעולם מתנהל בדרך ה'טבע'... או

אם אתה מוצא בכל 'מקרה' ו'טבע' – את הקב"ה:

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

שתמיד נמצא ומסתתר שם...

אם בחרת למצוא את ה'ניצוץ האלוקי' שיש בכל 'טבע', אתה זוכה:

להנהגת "אלקא דרבי מאיר – ענני" – ורואה ניסים וישועות! והבן!!!

בן אדם, עלה למעלה עלה...

כח רז לך – למצוא רזי 'אלוקותו' יתברך...

עלה, והעלה איתך את כל הבריאה – למען שמו יתברך...

וכך, יתגדל ויתקדש שמיא רבה...

יהי רצון שזכות רבי מאיר בעל הנס תעמוד לכל עם ישראל, ונזכה לניסים וישועות, ולגאולה במהרה בימינו, אמן!