אאא

בפתח שיעורו בישיבת פוניבז' נשא ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי דברי חיזוק לתלמידים בעקבות המצב הביטחוני וירי הטילים על ישראל.

'כיכר השבת' מגיש את הדברים המלאים:

"אני רוצה לפני השיעור לומר קצת דברי חיזוק, הציבור כולו שבור, ממש 'עת צרה היא ליעקב', זה כבר קבע הגר"א יש שבעים אומות, אבל למעשה זה רק שנים חצי הם מעשיו וחצי הם מישמעאל, וזה כבר מלחמה קבועה בין עשיו וישמעאל לכלל ישראל, וכעת זה עת צרה מודאגים, אתמול היו כאן טילים כל הזמן זה לא פשוט.

"אני רוצה להגיד לכם קצת דברי חיזוק, זה כתוב במדרש בדברים, כשיצחק נתן את הברכות, הוא רצה לתת לעשיו ובא יעקב במרמה, כך אמר יצחק, זה אמת, בא עשיו ובוכה, מה הוא אמר לו נתתי כבר ליעקב, אבל והיה כאשר תריד, ליעקב נתתי רק אם הוא יהי' בסדר, אבל אם לא, ופרקת עולו מעל צוארך, ומה יהי' אז ועל חרבך תחיה.

"אומר המדרש כך מהו פנו לכם צפונה אמר רבי חייא אמר להם אם ראיתם אותו שמבקש להתגרות בכם אל תעמדו כנגדו אלא הצפינו עצמכם ממנו וכו', אמר רבי יהודה בר שלום אמרו לו ישראל רבונו של עולם אביו מברכו על חרבך תחיה ואתה מסכים עמו ואומר לנו הצפינו עצמכם מפניו, ולהיכן נברח?, אמר להן אם ראיתם שמזדווג לכם ברחו לתורה, ואין צפונה אלא תורה.

"כי תצא למלחמה על אויבך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם, אומר הסטייפלר הרי יש ירא מעבירות שבידו, אבל אתה מפחד מהסוס והרכב, ככה אתה לא מפחד מה אנחנו מפחדים טילים עד עכשיו לא הי' נורא, אבל טילים זה מפחיד, לא לא, אל תירא מהם.

"אז מה עושים? אם ראיתם שמזדווג לכם פנו לכם צפונה הצפינו עצמכם בתורה, אין צפונה אלא תורה, אנחנו יודעים כשיש מלחמה מישמעאל ומעשיו כשהם באים הם כולם יחד, ויש בומבעס' בומבעס' אז מה עושים צריכים להתחזק, כולם יודעים, אז מה לעשות? ללמוד יותר תורה זה פנו לכם צפונה הצפינו עצמכם בתורה.

"אז אם רוצים להתחזק, ערב שבועות מה צריכים לעשות, סכנה, בומבעס' בומבעס' יש עיצה אחת, לנו יש בובמבעס' אחרים, מה? ללמוד, לשמוע יותר שיעורים, לשמוע חידוש, ואז זה נהי' חלק מהגוף, התחדש לנו משהו.

"מה העצה נגד טילים, ללמוד יותר טוב, עוד מעט נשמע שיעור אני מקוה שיבינו, ומי שיבין יתעלה מזה, ודאי, פנו לכם צפונה הצפינו עצמכם בתורה, זה אמר יצחק על חרבך תחיה והיה כאשר תריד שכשיהי' קצת חולשה אצל יעקב אז על חרבך תחיה, מה עושים, מה הנשק שלנו? עוד טיל? העיצה היא עוד תורה, ללמוד, אתה תזרוק טילים ואנחנו נלמד, נבין יותר גמרא, נבין יותר רשב"א, נבין את הרמב"ם, זה יהי' העיצה, זה לא פשוט, אני רוצה לחזק אותכם לא לדאוג, יש לנו נשק, גם לנו יש נשק, להם יש טילים, ולנו יש תהילים, לא טילים, לנו יש ראשונים ואחרונים, ומתאמצים יותר ומתחדש משהו, איפוא זה מתחדש בי, זאת אומרת שבמוח שלי פתאום נפתח משהו, ובזה נינצל מכל הטילים שיזרקו עד מחר, למה כי אנחנו עושים הצפינו עצמכם בתורה, זה החיזוק שאני יכול להגיד".