אאא
מאות חסידי סאדיגורה שהו בחג מתן תורה בבית המדרש הגדול של החסידות בבני ברק בצילו של האדמו"ר, בהם רבים מהחסידים שמתגוררים  בחו"ל, אשר נבצר מהם נבצר מהם להגיע ארצה בשל שנת הקורונה, וכעת ניצלו את פתיחת השערים החלקית כדי להגיע לשהות עם הרבי בצל הקודש.
 
בערב החג קושט בית המדרש הגדול של החסידות כמנהג ישראל תורה, כמו כן קושט גם חדר ה'דאווין שטוב' בו מתפלל הרבי כמנהג אדמו"רי בית רוז'ין, כאשר בנוסף נערך סדר לימוד מיוחד כהכנה דרבא לקראת קבלת התורה.
 
לקראת החג נחנך מקווה הטהרה המפואר שנבנה עבור הרבי בסמיכות לבית המדרש, ובעלות השחר לאחר סדר לימוד ליל שבועות קיימו החסידים את מנהג 'קדרותא דצפרא' המקובל בסאדיגורה, במסגרתו  ליוו את הרבי בשירה וריקודים בלכתו לבית הטבילה.
 
לאחר מכן חזר הרבי עם הקהל לבית המדרש ורקד עם זקני העדה במשך זמן רב, כשהאברכים והבחורים עומדים על הפארנטשעס ומפזזים במשך זמן רב לכבודה של תורה, תוך שהרבי נשא דברים על חשיבות השמחה בקבלת התורה והמצוות.
 

הרבי ציין בדבריו כי ברכת התורה מסתיימת בלשון 'נותן התורה', לשון הווה, וזאת משום שנתינת התורה מתחדשת בכל יום וכל אחד צריך ויכול להתחדש בתורה, כל אחד לפי דרגתו.

"אני מדבר לכולם, הדגיש הרבי, כולל אברכים שעוסקים על המחיה ועל הכלכלה, וגם אם מישהו התרשל בכך, אין לעסוק בעבר אלא להביט קדימה ולקבל עול תורה מחדש, והעמלים לפרנסתם יוסיפו לתמוך בעמלי התורה ויועיל להם לברכה ולהצלחה" אמר הרבי.

 
במוצאי החג נערך טיש נעילת החג בראשות האדמו"ר ולאחריו עברו החסידים לפני הרבי ליטול ברכת פרידה לשלום.