אאא

סיפר רב הקהילה, שהיה פריץ אחד, ששנא את הבעל שם טוב הקדוש, ואמר שכאשר יראה אותו, הוא יהרוג אותו ביריה ב'קנה' שריפה.

פעם אחת הלך הבעל שם טוב הקדוש למבצר, ביחד עם הפקיד שממונה מטעם הממשלה ('הקומיסר'), והסתובבו בחצר ביחד המבצר הלוך ושוב.

והפריץ ששנא את הבעל שם טוב הקדוש הגיע לאותו מבצר, דיבר עם הפקיד מטעם הממשלה, ובכלל לא התייחס לנוכחות הבעל שם טוב הקדוש.

לאחר מכן, הפקיד הביא לביתו את הפריץ, וגם הבעל שם טוב הקדוש נכנס איתם לבית, ואחר כך, הבעל שם טוב הקדוש נפרד מהפקיד, והלך לביתו.

הפקיד תמה, כיצד יתכן הדבר, שהפריץ כלל לא התייחס לנוכחות הבעל שם טוב הקדוש ששהה ביחד עימו בבית, שהרי, היה ברצונו לפגוע בבעל שם טוב הקדוש?

ישב האדון בבית ואכל עם הפריץ, והזכיר את שמו של הבעל שם טוב הקדוש, התרגז מאוד הפריץ על הפקיד שהוא מדבר אודות הבעל שם טוב הקדוש, ואמר לו: כשאראה אותו אני יירה בו, אמר לו הפריץ: 'הלא הוא היה כאן כשבא אדוני, וגם נכנס איתנו לבית הלז, ונפטר ממני'.

ענה לו הפריץ: 'אני לא ראיתיו'.

והוסיף הפריץ ואמר: מכיוון שהוא איש כזה, כשרוצה - אין רואין אותו, אפייס אותו.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך 

הבעל שם טוב הקדוש עונה על שאלה שמעסיקה כל אחד:

האם הקב"ה מביא על האדם דברים 'רעים'?  

כתוב בסיפור מעשה בראשית את המילים: "כי טוב" כמה פעמים, ואח"כ כתוב: "והנה טוב מאוד", ובפרשתנו כתוב:

"ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע".

מהיכן הגיע פתאום הרע בפרשת ראה? שהרי, עד עכשו הרע כלל לא הוזכר, מהיכן צץ פתאום ה'רע' הזה?

הרע אינו 'רע' ממש: אומר הבעל שם טוב הקדוש שאין לפרש שה'רע' הוא באמת - רע ממש, אלא, הרע הוא טוב, רק שהוא מדרגה יותר נמוכה - מ'טוב' גמור.

השורש של הרע - אינו רע, רק, שלפעמים אם מעשי האדם אינם ראויים, הם גורמים לו לירידה, והדבר יכול ח"ו לההיפך לרע גמור.

ה'רע' יכול לההיפך לטוב: אם מעשי האדם טובים, הרע יכול לההיפך לטוב.

כי הרע הוא מדרגה נמוכה של טוב, ויש בכוח מעשי האדם לשנות אותו לטוב או למוטב.

ומכאן: המקור והשורש שממנו התהווה 'הרע' - הוא טוב.

משל למה הדבר דומה? למטאטא שמנקים איתו את הבית, המטרה העיקרית של המטאטא - היא טובה, על ידו מוציאם מהבית את הלכלוך והפסולת, והבית נשאר נקי.

אבל, כאשר תינוק חוטא וצריך להענישו ולהכות אותו, לוקחים את אותו המטאטא והוא  נעשה 'כלי' רע גמור, ואיתו מכים את התינוק, אך, אין במטאטא בשורשו - שום דבר רע (צוואת הריב"ש סי' קל').

הזוהר הקודש רומז על כך וקורא לזה: "מלעיל ומלרע" ומתרגם - מעלה ומטה.

דבר יכול להיות ל'מעלה', בגדר – טוב גמור, אך, אותו דבר גם יכול להיות 'מלרע' - למטה, לשמש כ'רע', אך הוא לא רע - באמת!

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הזוהר הקדוש מסכם: לא יתכן, ששורש של איזה דבר טוב - בבחינת 'מלעיל', פתאום – יתהפך שורשו לרע, כי אין לו שום אחיזה ברע!

על כן, הוא אינו יכול להיות רע (ח"א מט').

הקב"ה אמר במעשה בראשית "כי טוב" ו"הנה טוב מאוד", ועל כן, אין מציאות 'רע' בעולם.

מה שנראה לעיני האדם כ'רע' – גנוז וטמון בו רק - טוב מוחלט!

נבקש שנזכה לראות את הטוב המצוי בכל דבר - 'בנגלה ובנראה' מבלי שיהיה לנו שום ספק, רק רצון הקב"ה רק שיהיה לנו - 'טוב מאוד'.

יהי רצון שיתחדש עלינו חודש הרחמים והסליחות לטובה ולברכה, ונראה את רחמי וחסדי הקב"ה עלינו בבהירות אורו, והכל יראה בעינינו כטוב מוחלט, אמן!