אאא

האם מותר לבקש פרנסה בראש השנה?

אין כמעט אחד, שלא עולה בו מחשבה לפני ראש השנה:

האם מותר לבקש פרנסה בר"ה?

והוא נזכר, בכתוב בתיקוני הזוהר: "אלא כולהו צווחין ביומא דכיפורי ככלבים, הב לן מזונא, וסליחה וכפרה, וחיים, כתבנו לחיים"(תיקון ו', כ"ב).

והוא לא רוצה להיות כמו כלב שצורח הב... הב... אבל, הוא רוצה פרנסה...

כל אחד ינהג כמנהג רבותיו, אבל, כמה נקודות למחשבה.

בקשת פרנסה מוכיחה – חיי ופרנסתי וכל אשר לי - תלויים בך!

כאשר האדם מבקש פרנסה, הוא מוכיח, שהוא יודע שהוא תלוי בקב"ה, וזה גופא, גורם לו להמליך עליו את המלך...

ומה טוב לאדם, לדעת שהוא לא תלוי בבשר ודם, אלא:

במלך העולם שהכל שלו...

• תפילה בהתלהבות בגלל צורך גשמי – פועלת!

הצורך בפרנסה, והידיעה שביום זה נגזר על האדם  כמה פרנסה יקבל, גורמת לאדם להרגיש את התלות במלך העולם, ומעוררת בו רצון, להתפלל עם יותר כוונה והתלהבות.

הדבר גורם, שהאדם שם את כוחו בדיבורי התפילה ובאותיות, שהם:

'חלק אלוק ממעל' - ממש!

ובזכות הדבקות באותיות נעשה - 'יחוד' שנקרא, 'חופה':

"האותיות – שעל ידם נדבקת השכינה עם דודה – ה' יתברך, כי הוא משים את עצמו באותיות, וגם ה' יתברך – בהם יתעטף, וזהו יחוד גמור – כנ"ל".

מכאן יוצא, שאומנם האדם מתפלל בהתלהבות, לצורך גשמי, אבל, נשמתו מתעלת ונעשה 'יחוד' בעולמות העליונים, וזוכה:

"שתקובל בקשתו", והבן! (מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים).

• המתפלל על חברו נענה תחילה:

אפשר לתרץ את הקושיה, עפ"י מאמר חז"ל:

"כל המבקש רחמים על חברו, והוא צריך לאותו דבר – נענה תחילה".

בראש השנה מתפללים שכבודו של הקב"ה יגדל ויתרבה בעולם, ואומרים:

"ותיכון מלכותו" – ומי שמבקש להעלות את כבודו ומלכותו של ה' יתברך, הוא:

נענה תחילה, גם כבודו ומלכותו – זוכות לעלות...

ועל זה נאמר בתיקוני הזוהר: "וכי למה לו לאדם להתפלל לצורך עצמו?

מוטב לו להתפלל בשביל - כבודו יתברך, וצרכי עצמו ממילא - יהיו נעשים"! 

• אמירת דברי תורה בר"ה שמחזקים את השומע: אומר הבעש"ט הקדוש, אמירת דברי תורה בר"ה שמעוררים את השומע להתקרב לה' יתברך, בכוחם:

להוריד שפע רב - למשמיע ולשומע! (ועיין תיקוני הזוהר י"ט).

השומע והמשמיע – זוכים לשפע ועושר, והבן! (תולדות יעקב יוסף, פר' קדושים).

עצת הבעש"ט הקודש היא - עצת זהב...

• מזמור כ"ד - "לדוד מזמור" כסגולה לפרנסה:

מזמור זה, הוא סגולה לפרנסה לפי ה'בן' איש חי, החיד"א ועוד, ומקפידים לומר מזמור זה, מתוך הכנעת הלב ובנעימות, ובסיום אומרים את ה'יהי רצון'.

מזמור זה מכריז, שאנו יודעים:

שפרנסתנו היא ממלך הכבוד – שהכל שלו!

ובאנו לבקש מלפניו - כרשים וכדלים!

• ברכת המזון בכוונה: בסיום כל סעודה, לברך את ברכת המזון מתוך ישוב הדעת ושמחה, ששם מצויה כל הברכה...

ומתוך הודיה לבורא עולם שעד היום, שלא חסר לנו ואל יחסר לנו.

מתוך הכרה שאנו יודעים שהוא היחיד - שזן ומפרנס לכל!

ברכת המזון בכוונת הלב, מוכיחה שאנו ממליכים את המלך, ולא את עצמנו חכמתנו וכישרוננו, יכולותינו וכל הטוב שכבר קיבלנו...

אלא,  אנו יודעים שאנו תלויים אך ורק במה:

שהקב"ה -  גוזר עלינו, מראש השנה עד ר"ה.

• לקנות סכין חדשה חלקה: בשם אנשים נאמנים ששמעו מפי קודשו של מהרי"א מזידיטשוב, שיקנה כל אדם

"סכין חלק בערב ראש השנה וישחיזנו, והוא - מסוגל לפרנסה לכל השנה".

• לבקש מזונות והפרנסה – מצד הקדושה:

בעל ה'שפע חיים' מצאנז אומר דבר נפלא:

לבקש שהמזונות והפרנסה – יבואו מצד הקדושה!

הוא מביע את תמיהתו, איך יתכן, שהפרנסה מעניינת את האדם, בשעה:

שספרי חיים ומתים פתוחים לפני ה' יתברך?

נקצר את דבריו הנפלאים, אך נסביר את הרעיון:

עיקר הדין בראש השנה, הוא:

על המקור - של הפרנסה!

האם פרנסת האדם תגיע - מצד הקדושה, או ח"ו - מצד הטומאה.

כי הקב"ה יכול להשפיע לאדם מזונות בשתי האפשרויות.

כאשר האדם מתפלל ומתחנן שהקב"ה ימלוך עליו ועל העולם, ושימחל לחוטאים והפושעים שרוצים לשוב לפניו, וזה מוכיח:

 "מלכותו ברצון קיבלו עליהם" הוא:

זוכה לקבל את פרנסתו - מצד הקדושה!

ופרנסה זו מתברכת, והשפע האלוקי - שורה עליה.

#  ילדים מתחת לגיל מצווה, יכולים לבקש על פרנסת הוריהם:

השאלה, האם לבקש פרנסה בר"ה עלתה לפני הבעש"ט הקדוש, וידוע שבאותם הימים הפרנסה הייתה קשה, ולא היה לשלם למלמד, ואם הילד לא ילמד תורה, מה יהא עליו?

וענה הבעל שם טוב הקדוש:

אפשר לבקש מהילדים לפני גיל מצווה  שיתפללו על הוריהם.

# תבקש רק מלכות ה' – גם אתה תקבל מלכות: כאשר האדם שוכח מצרכי עצמו, וממליך את ה' יתברך, מבקש רק על מלכות שמים, הקב"ה מיד נותן לו כל צרכיו:

לא משנה אם הוא יבקש על צרכיו - או לא!

כי כל מלך יודע מה נתיני הממלכה צריכים, והוא רוצה למלא את כל צרכם ורצונם, כי:

כל מהות בריאת העולם, ובריאת האדם היא - להיטיב לבריות!

רבי אליהו מויסקיט זיע"א מחדד את הדברים ואומר, כשהאדם שוכח מצרכי עצמו:

והוא מבקש עבור הקב"ה, הוא - נענה תחילה! שים לב, תחילה...

# אף אחד לא רוצה להיות ככלב שצורח הב... הב...

וענה אחד הגדולים, שלא כל אחד יכול להיות בדרגה שלא לבקש על מזונותיו, ואם הוא יבקש מזונות, והתלות הגשמית תעזור לו לעבוד את הקב"ה יותר טוב, נו...

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

אך, אם נזכור מי הוא מלכנו, הגדול הגיבור והנורא:

שהוא תלוי במלך שהוא: רחום וחנון, ארך אפיים ורב חסד...

שרוצה לפרנס את כולנו בכבוד, רווח ובקלות:

וההתפארות שלו היא – לתת למי שממליך אותו - שפע פרנסה, ברכה והצלחה בכל, לא נדאג בר"ה מה יהיה על הפרנסה:

נתחנן ונתפלל להמליך את המלך, הוא ידאג לכל צורכנו ופרנסתנו:

האם ניתן למצוא שותף יותר נאמן - ממלך העולם?

האם יש עסקה יותר משתלמת מזה?

והחכם עיניו בראשו... והבן!

יהי רצון שאנו וכל בית ישראל נזכה לשפע פרנסה, ברכה והצלחה בכל מעשי ידינו, ויתברכו מזונותינו, אמן!