אאא

המחלוקת על רבי נחמן, לא תגמר עד - ביאת המשיח! מדוע?

ומה אומר מי שלא חולק עליו? 

האם להוריד את נשמת רבי נחמן לעולם?

קץ הגאולה קרב ובא... אבל, הס"מ מתנגד לתוכנית...

כשדנו בפמליה של מעלה, האם להוריד את נשמת רבי נחמן לעולם, הגיע הס"מ וצעק:

אם זה יבוא לעולם, מה יהיה לי עוד לעשות בעולם, ועל מה בראתני?

הקב"ה ברא את הס"מ כדי שיעמיד את האדם כל הזמן בניסיון, וינסה  להכשיל אותו, וזה - בשביל הניסיון והבחירה.

מדוע הס"מ פחד מנשמת רבי נחמן? הס"מ פחד שרבי נחמן יחזיר את כל העולם בתשובה, ולו - לא תהיה עבודה...

 איך יודעים שרבי נחמן היה סוחר טוב? • צפו (צילום: הרב הלל כהן, קייב)

לבסוף, הס"מ הסכים שנשמת רבי נחמן תרד לעולם. אך, סוכם בצבא השמים, שתמיד ישחקו ויבטלו את דבריו, ויחלקו על מאמר פיו, כפי שהוא העיד בספריו:

"כל העולם כולו מלא אורות, אלא, היד הקטנה מעלמת ומכסה את האורות".

אורו של רבי נחמן גדול מאוד...

אך, במהלך כל הדורות, כל יד קטנה, יכולה להסתיר את - אור היקרות...

רבי נחמן נכנס בבריתו של אברהם אבינו: כשנכנס רבי נחמן בבריתו של אברהם אבינו, אימו הצדקת פייגא, קראה לו נחמן ע"ש:

"זה ינחמנו ממעשינו ומעיצבון ידינו..."

דודו הקדוש רבי ברוך ממזיבו'ז היה הסנדק, ופייגא הצדקת הייתה קוראת לו 'ברוכל', ואמרה: 'ברוכ'ל, תאחל לו - שלא יחלקו עליו'.

ענה לה רבי ברוך, פייגל'ה זה לא יכול להיות:

זה כבר אבוד! מוכרחים לחלוק עליו!

ידוע שאחיה הקדושים ה'דגל מחנה אפריים' ורבי ברוך ממזיבו'ז, קראו לה: "פייגלא די נביאתה" – פייגלה הנביאה...

אימו הצדקת ראתה ברוח קודשה:

צדיק בא לעולם – טובה באה לעולם, ומחלוקת באה עליו...

מתנת א"י – המחלוקת: בקיץ תקנ"ח (1798) ביקר רבי נחמן בא"י, וכששב בחזרה, אמר לחסידיו:

"הבאתי לכם מתנה, את המחלוקת" ואכן, מאז התחיל מסע הרדיפות אחרי רבי נחמן ותלמידיו, עד עצם היום הזה...

מדוע רבי נחמן הגדיר את המחלוקת - כמתנה?

חז"ל מגדירים את המחלוקת כ'בדקא דמיא' – כשטף מים רבים.

רבי נחמן היה אומר שהמחלוקת:

כהשקאת מים לאילנות! (ליקוטי מוהר"ן קסא).

דווקא המחלוקת מגלה ומוציאה מהאדם את הכוחות שטמונים בו, והוא הופך ל'כלי' יותר גדול טהור וזך, שיכול לקלוט את דרכו ותורתו של רבי נחמן בעבודת ה', כי תורתו עמוקה – מני ים ('באש ובמים').

היו גדולי ישראל שלא חלקו עליו, וגילו את טוהר וקדושת נשמתו ותורתו, ומה הם אמרו (עליו)?

# ה'סטפיילר' - רבי יעקב ישראל קנייבסקי: "ספר זה (ליקוטי מוהר"ן) מעורר אותי ליראת שמים. ואני רואה כי ביום שאיני לומד בספר זה, אני חש חסרון ביראת שמים".

# רבי אברהם מרדכי אלתר, האדמו"ר מגור: לאחר שהיה מסיים בליל הפסח את ליל הסדר, היה נוהג ללמוד בספר 'ליקוטי מוהר"ן'.

# ראש ישיבת מיר - רבי חיים שמואלביץ: "על ידי זה (ספר 'ליקוטי מוהר"ן) נפתח המוח. ואמר: אנו עוסקים להקשות ולתרץ תוספות, והם עוסקים בעבודה תמידית של - "ליראה את ה', ולאהבה אותו - כל הימים".

# רבי חיים מצאנז, ה"דברי חיים": אמר על הספר ליקוטי מוהר"ן: "הספר שלי עבור שבת".

# ה'שפת אמת' - רבי יהודה לייב: לפני פטירתו ביקש שיקריאו לו מסיפורי מעשיות של רבי נחמן, ואמר כי הסיפור האחרון מרמז לגאולה...

# רבי מאיר אבוחצירא: לאחר שנפטר האדמו"ר רבי מאיר אבוחצירא, נגלה בחלום לאביו ה'בבא סאלי' ואמר לו: "כל הצדיקים פה בשמים, הולכים לשמוע תורה מרבי נחמן".

# רבי אליהו לופיאן: התבטא על ספרי רבי נחמן:

"הן אלו הם ספרי מוסר האמיתיים".

# בעל 'אורח לחיים - רבי אברהם חיים מזלאטשוב: "אדם הגדול בענקים. ואדמהו ואכנהו - ולא ידעתיו, הרב הגדול, נר הקדוש - מופת הדור".

# ה'חזון איש': "אור האורות של האמת".

הרב בן ציון אפטר סיפר, שה'חזון איש' היה מדבר עימו מידי פעם על כוחו וגדולתו של רבי נחמן, ובכל פעם היה אומר לו: "נו, אמור עוד איזה תורה מהרבי".

# רבי אהרן מבעלזא: "מעלתו של ספר זה (ליקוטי מוהר"ן) גבוה עד מאד, יהודים כשרים".

# השרף - רבי אורי מסטרליסק: בשעה שאמר תורה על שולחנו הטהור אמר לעצמו: "אורי אורי איך תוכל (לומר) דברי תורה כשהליקוטי מוהר"ן ישנו בעולם".

# רבי אליהו קלאצקין מלובלין: "לשבח את רבינו במעלת החכמה אין בזה אלא אפס קצהו כפי ערכו הנעלה והנשגב."

# רבי אברהם מקאליסק: עלה לארץ עם רבי מנחם מנדל מוויטבסק, רבי נחמן אמר שהוא קדוש, התבטא עליו: "קדוש יאמר לו. אתו חכמה ודעת אלוקים השכל. היושב בחדרי לבי".

# בעל ה'מכתב מאליהו' - הרב דסלר: מביא בספריו הרבה מדברי רבי נחמן, ובמכתב לבניו - עוררם שילמדו בספריו, כדי שיזכו - ליראת שמים.

# ראש ישיבת לומז'ה - רבי אלעזר שולביץ: "מי שמחפש אמת, בסוף מגיע לברסלב".

# רבי יואל טייטלבאום מסאטמר: "רבי נחמן חזה ברוח קדשו את נסיונות דורנו בעניני אמונה. ובזמננו, אי אפשר להתחזק כי אם בספרי קודש אלו, כי בהם נמצאת האמונה האמיתית". ואמר:

"אי אפשר להיות יהודי כשר, בלי ללמוד בספרי מוהר"ן מברסלב".

"בעל הליקוטי מוהר"ן היה מזוכך – לגמרי, לכן, היה אצלו בחינת 'ויקנאו בו אחיו' הנאמר ביוסף הצדיק.... רואים אצל האדמו"ר מברסלב יותר רוח הקודש - מאשר אצל שאר הצדיקים.... מי יכול לחזקנו?! רק רבי נחמן יוכל לחזקנו במצב כזה".

# רבי חיים פלאג'י: הרבה לצטט מספרי רבי נחמן. וכן, היה אומר את התיקון הכללי.

# בעל ה'מטה אפרים' - רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד:

"איש קדוש - מבין חידות, יודע - תעלומות חכמה, ושושן סודות. מפענח נעלמים. מגלה רזים במקרא בתלמוד באגדות. ודבריו עומדים ברומו של עולם".

# רבי ברוך ממעז'בוז' - דודו: "כפות רגליו גבוהים ונעלים יותר מראשם של אלו שדברו עליו".

# הגאון מטשעבין - רבי דוב ויידנפעלד: "רבינו היה העילוי של הרב'ס".

# רבי דוד יצחק אייזיק מסקאליא: "הוא היה קדוש ישראל". 

# בעל ה'חכמה ומוסר' – רבי ירוחם ליבוביץ: "ספרי ברסלב הם אש ממש".

# רבי דוד משה מצ'ורטקוב: אמר שה'ליקוטי תפילות' שלו: "עבה מרוב דמעות".

# רבי דוד שפארבער אב"ד בראשוו: "ב'ליקוטי הלכות' (של תלמידו רבי נתן - מוהרנ"ת) טמונים כל ספרי החסידות".

# הבעל 'צמח צדיק': אמר על אביו בעל ה'תורת חיים' - רבי חיים מקאסוב: "אצל אבא, לא ירד ספר ליקוטי מוהר"ן מעל שולחנו".

# רבי חיים מקראסני - מתלמידי הבעש"ט הקדוש: "את העקשנות דקדושה ראו עליו - כבר בימי ינקותו".

# רבי חיים סינוואני - מגדולי רבני תימן:  "הלומד בספריו, יווכח לראות שהמוסר שם הינו - גדול ועצום ומפלח כחץ לבבות".

בשנותיו האחרונות היה רבי חיים נוהג לחלק לתלמידיו מספרי רבי נחמן.

# בעל ה'מנחת אליעזר' - רבי אלעזר שפירא ממונקאטש: אמר "כשכל העולם יתחילו ללמוד ולעיין בסיפורי מעשיות, יבוא משיח צדקנו, וציווה להדפיס ספר "השתפכות הנפש".

# ה'אמרי חיים' - רבי חיים מאיר האגער מוויז'ניץ: ליקוטי מוהר"ן לא ירד משולחנו, ואמר על ספר סיפורי מעשיות: "זה ספר של קבלה".

# רבי יהודה הורוביץ מדזיקוב: היה שולח את תלמידיו לשמוע איך אומרים 'למנצח מזמור' ו'מן המיצר' קודם תקיעת שופר, בבתי כנסת של החסידות.

# ראש ישיבת 'פורת יוסף' רבי יהודה צדקה: סיפר על סטודנט שצחק על חברו, שהראה לו, שרבי נחמן כתב: "מי שיסתכל בספר הזה (ליקוטי מוהר"ן) בעין האמת.... ויהיה נעשה בעל תשובה גמור".

אותו סטודנט עשה עבודה והתעמק בספרי רבי נחמן, ולאט לאט נעשה בעל תשובה, סיים הרב צדקה ואמר: "רואים אתם, מה גדול כוחו של רבי נחמן מברסלב"!

#'בעל התניא' – רבי שניאור זלמן מלאדי: "אדם גדול מאוד... גיבור מלחמה".

# בעל 'צדקת הצדיק' - רבי צדוק הכהן מלובלין: כתב ביאורים לספר המידות, ואמר: "הספר הזה הוא חיותי".

# רבי יחיאל יהושע מביאלה: "הוא הרבי לדור הזה".

# ה'חוזה מלובלין' – רבי יעקב יצחק: "הרב המאור הגדול.... איש קדוש.... מופת הדור.... הדברים מאליהם יעידון ויגידון, דברי אמת לאמיתו.... דברי אלוקים".

# רבי יצחק מווארקי: כשהביאו לו את הספר 'ליקוטי מוהר"ן, התמלא שמחה, ולבש את השטריימל, ויצא לקבל את הספר: "והיה אצלו כמו שמחת תורה".

# ה'חידושי הרי"ם' - רבי יצחק מאיר מגור: לקח את הספר 'סיפורי מעשיות', והתעמק בו, וכשהגיע לסיפור שבעת הקבצנים, אמר:

"עד כאן עוד הבנתי משהו, הלאה איני יודע כבר כלום".

# בעל ה'עבודת ישראל' - רבי ישראל מקוזניץ: "איש חי רב פעלים... המאור הגדול... גדול מרבן שמו... דברים נפלאים... ונורא הוא סביביו... דברים ערבים נעימים... חדודים עמוקים מאוד... איש לפי ערכו... להם דומיה תהילה... יקרים מפז ומפנינים וראויים להכניסם לפני ולפנים...".

# רבי לוי יצחק מברדיטשוב: "תאמין לי, אם הייתי יודע שהעולם ישמעו בקולי, הייתי צועק בקול גדול מסוף העולם ועד סופו: שכל מי שרוצה להיות איש כשר וצדיק ועובד ה' באמת, יהיה זהיר וזריז להתקרב להרב הקדוש רבי נחמן מברסלב".

עוד אמר: "איפה שיש משהו אמיתי וטוב - חטף אותו רבי נחמן".

# רבי מאיר אבוחצירא:  על שולחנו היו מונחים בקביעות ספרי רבי נחמן, ופעם נתן לביתו את הספר "ליקוטי עצות", ואמר לה:

"כשתהיי זקוקה לעצה בכל ענין שהוא - הביטי בספר הזה".

# בעל ה'מאור עיניים' - רבי נחום מצ'רנוביל (היה תלמיד הבעש"ט): "הוא יפה עיניים". פעם אחת כשראה את רבי נחמן בימי נעוריו, הוא נבהל מעוצם היראה שהיה על פניו, ואמר שכתוב:

 "למען תהיה יראתו על פניכם" - זה רואים אצלו בחוש".

# רבי משה מרדכי מלעלוב: "בדף אחד מליקוטי מוהר"ן יש תמצית של הרבה דפים מספרי חב"ד". ועל תלמידו רבי נתן - מוהרנ"ת אמר:

"הוא היה בעל המוח הגדול ביותר בחסידות".

# תלמיד המגיד ממעזריטש - רבי צבי אריה מאליק: "אני ראיתיו, ולא היה לי בו שום השגה... וכפי הנראה צריכים כולנו להתבייש מפניו... ומן המעט הוא לומר עליו: ויחכם מכל האדם".

# רבי שלום מושקוביץ משאץ: "כל דיבור ודיבור שיצא מפיו הקדוש הוא עמוק עמוק מאוד... מלא חכמה ומוסר, ועצות נפלאות ונוראות, לתכלית האדם עלי אדמות".

# משגיח בישיבת חכמי לובלין - רבי שמעון: "ליקוטי מוהר"ן, הוא פירוש על ה'תיקוני הזוהר'". ועוד אמר: "רבי נחמן היה אדם גדול נורא מאוד".

לסיום: אימרה שנוגעת למחלוקת שלא נגמרת על - רבי נחמן:

# בעל ה'תכלת מרדכי' - רבי חנוך העניך מרדז'ין: כפונה לרבי נחמן, להסביר לו מדוע חולקים עליו:

"רבי נחמן, למה לא יחלקו עליכם? שהרי, לקטנים אתם מראים שהם קרובים לה' יתברך. ואילו לגדולים – אתם מראים שהם עדיין רחוקים".

ואכן, היום רואים שגדולים וקטנים מתקרבים לטעום מהאור האלוקי של רבי נחמן מברסלב.

שהרי, הוא כבר העיד בעצמו:

"שיתקבל הספר שלי בעולם – צפה לגאולה"...

לע"נ צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה אור האורות, רבי נחמן בן פייגא ושמחה, זכותו תגן עלינו, אמן!