אאא

דף ז

*המ"ד ארבעה ר"ה.  

א.     אמרינן במשנתינו דאיכא ארבעה ראשי שנים וקשיא דאחד באלול ר"ה למעשר בהמה אתיא כר''מ ואילו אחד בניסן לבל תאחר אתיא כר''ש דלדידיה אחד בתשרי ר''ה למעשר בהמה וא''כ רישא וסיפא ר''ש ומציעתא ר''מ. ומתרצינן 1. לרבה רבי נסיב לה אליבא דתנאי ואיכא ארבעה לדברי הכל ולר''מ דל רגלים ולר''ש דל מעשר בהמה. 2. לרנב''י ארבעה חדשים ובהם כמה ראשי שנים, ולא מנה ר''ה לעומר ולשתי הלחם דלא חיילי מאורתא משא''כ רגלים שצריך להביא מעיקרא ויובלות כרי''ש בריב''ב דחייל מאורתא של ר''ה או משום דהנך תלו במעשה משא''כ בל תאחר דממילא חייל. 3. לרב אשי ארבעה ראשי חדשים מהם שלשה לדברי הכל ואחד בשבט מחלוקת ב''ש וב''ה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     כמאן אתיא משנתינו שיש ארבעה ראשי שנים (3)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]