אאא

דף ח

*הדרשות ביובל.

א.     דרשות הפסוקים ביובל והוספה מחול על הקודש 1. וקדשתם את שנת החמשים, לרי''ש בריב''ב שהיובל מקדש מתחילתו ומאז העבדים אוכלים ושותים ושמחים וביו''כ נפטרין לבתיהם, ולרבנן לומר שמקדשים שנים ולא חדשים. 2. יובל היא שנת החמשים, לרי''ש בריב''ב איצטריך שביובל אין תוספת לאחריה כמו שמוסיפין מחול על הקודש, לאפוקי מרבי יהודה הסובר ששנת חמישים עולה למנין היובל הבא. 3. ילפינן דמוסיפין מחול על הקודש, לר''ע מבחריש ובקציר תשבות ולאידך אתי למעט קציר העומר בשביעית, ולרי''ש שנאמר ועיניתם בתשעה לחודש בערב ולאידך אתי שהאוכל בתשיעי כאילו התענה. 4. יובל היא אתי לעכב בחלות היובל: לרבי יהודה שילוח עבדים שנאמר וקראתם דרור, לרבי יוסי תקיעת שופר דא''א לעולם בלעדיה ומסורה לב''ד, ולחכמים תקיעה שילוח ושמיטת קרקע מעכבים דקסברי מקרא נדרש לפניו ולפני פניו ולאחריו ויובל היא אתי לרבות שנוהג בחו''ל בנוסף על א''י.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דרשות הפסוקים ביובל והוספה מחול על הקודש (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]