אאא

דף יד

*דיני אתרוג.

א.     דיני אתרוג ומנין 1. אתרוג שוה לאילן לענין ערלה רבעי ושביעית, ולגבי מעשר לר''ש כאילן דבתר חנטה ולר''ג כירק שבשעת לקיטתו עישורו, ולדידיה ר''ה שלו להו''א תשרי ולמסקנא שבט דחדשים אף בשנה מעוברת, ולרבותינו דאושא אזלינן בתר לקיטה בין למעשר ובין לשביעית. 2. אתרוג בת ששית שנכנסה לשביעית לרבה פטור מביעור דאזלינן בתר חנטה ופטור ממעשר כיון שיד הכל ממשמשין בו וכן דעת ר''ש, ולרב המנונא דינה כששית דחייבת ממעשר ופטורה מביעור, ולרבי יוחנן אפילו היתה כזית ונעשית בשביעית בגודל ככר דינה כשישית וכולה טבל. 3. אתרוג בת שביעית שנכנסה לשמינית, לרב המנונא פטורה ממעשר וחייבת בביעור דאזלינן בתר חנטה ולר''ש פטורה בין ממעשר ובין מביעור דע''מ לחייב בביעור בעי שהגידול והלקיטה יהיו בשביעית. 

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     דיני אתרוג ומנין (3)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]