אאא

דף טו

*העולם נידון.

א.     הדיעות מתי העולם נידון 1. לר''מ הכל נידונין בר''ה וגזר דינם נחתם ביו''כ. 2. לרבי יהודה הכל נידונין בר''ה וגזר דינם נחתם בזמנו, בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן בחג על המים ואדם נידון בר''ה ונחתם ביו''כ. 3. לרבי יוסי אדם נידון בכל יום, להו''א שנאמר ותפקדנו לבקרים, ולמסקנא שנאמר לעשות משפט עבדו דבר יום ביומו. 4. לרבי נתן נידון בכל שעה שנאמר לרגעים תבחננו. 5. לתנא דבי רי''ש העולם נידון בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן בסוכות על המים ואדם נידון בר''ה וגזר דינו נחתם ביו''כ, ומשנתינו שבר''ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון קאי על תחילת הדין. ואמרינן דלכן מביאים בפסח עומר, בעצרת שתי הלחם, בחג ניסוך המים, ובר''ה אומרים מלכויות זכרונות ושופרות.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     הדיעות מתי העולם נידון (5)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]