אאא

דף כה

*מעשי ר"ג בפירקין. הדרן!

א.     המעשים עם רבן גמליאל בפירקין 1. היו לו דמות צורות לבנות שבהם הראה את ההדיוטות. 2. שנים אמרו ראינו את הישן בשחרית במזרח ואת החדש בערבית במערב וא''ר יוחנן בן נורי עדי שקר הן וביבנה ר''ג קיבלם דאמר מקובלני שפעמים בא בארוכה ופעמים בקצרה שנאמר עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו אבל לא ירח, וכן רבי חייא ראה את הירח בבוקרו של כ''ט וגער בה ונתכסתה. 3. שנים אמרו ראינוהו בליל שלושים אבל למחרתו לא נראה ור''ג קיבלן ור''ד בן הרכינס אמר שהם עדי שקר וכן סבר רבי יהושע. 4. ר''ג שלח לרבי יהושע גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותיך ביו''כ שחל להיות בחשבונך, ור''ע מצאו שהיה מיצר וא''ל שלמדו דכתיב אתם שלש פעמים אפילו שוגגין מזידין ומוטעין וא''ל עקיבא נחמתני, ור''ד בן הרכינס א''ל שלא נתפרשו שמות שבעים הזקנים משום שיפתח בדורו כשמואל בדורו ואין לך אלא שופט שבימיך, והלך אליו ור''ג נישקו וא''ל שלום עליך רבי בחכמה שקבלת את גזירתי והקטנים ישאו ק''ו בעצמן. 5. פעם נתקשרו שמים בעבים ונראית דמות לבנה בכ''ט והעם סברו שזה ר''ח וב''ד רצו לקדשו וא''ל ר''ג כך מקובלני מבית אבי אבא אין חידושה של לבנה פחותה מכ''ט יום י''ב שעות ותשצ''ג חלקים, ור''ג עשה הספד גדול באותו היום כדי שידעו העם שלא נתקדש החודש.

הדרן עלך פרק שני

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     המעשים ברבן גמיליאל בפרקין (5) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]