אאא

'לטבוע' בגשמיות ולהריח גן עדן – אפשרי?

מדוע יעקב אבינו היה צריך 'לגנוב' את הברכות?

האם יצחק אבינו, לא חשב שגם יעקב צריך קצת - ברכות גשמיות?

ליצחק אבינו היה רצון:

שעשיו ידאג לגשמיות של יעקב!

במטרה: שיעקב אבינו יוכל רק לעסוק ברוחניות, לימוד תורה וקיום מצוות.

אבל, עשיו, לא רצה לקחת חלק בעשייה הרוחנית של יעקב.

ולכן, לרבקה אמנו לא נותרה ברירה, אלא:

להדריך את יעקב כיצד 'לגנוב' לעשיו את - הברכות הגשמיות!

שהרי, יעקב אבינו לא יכול להתקיים בלי החלק הגשמי:

"אם אין קמח אין תורה" – אין קיום לתורה - ללא החלק הגשמי.

העשייה הגשמית, מביאה - לתיקון האדם!

ליצחק אבינו היה רצון חזק:

שעם ישראל יחיו רק חיים רוחניים, ללא צורך לעסוק בגשמיות, וזהו: "זכה ומלאכתו נעשית על ידי אחרים".

ופרנסה, מה יהיה עליה?

"ועמדו זרים ורעו צאנכם" – אחרים יעמלו עבורך... אבל:

הקב"ה לא רצה שעם ישראל יחיה - בצורה כזאת!

ולכן, יעקב אבינו נאלץ לקחת את הברכות – בגניבה!

לחיות ולמשש גשמיות ולהריח – גן עדן!

יעקב אבינו לבש את בגדי החמודות של עשיו, שהיו בגדי האדם הראשון, ונכנס לחדרו של יצחק אביו.

באותו הרגע, יצחק אבינו הריח את ריח גן עדן, אבל:

כשמישש את ידי יעקב, הרגיש שהם - ידי עשיו!

יעקב אבינו, הוריש לנו ירושה נפלאה:

לחיות את הגשמיות עפ"י הרצון האלוקי - הרצון העליון!

לעבוד ולפרנס, לקנות ולהתלבש, וגם לטייל: ושהכל יריח גן – עדן!

האם הגשמיות והרוחנית – מסתדרים יחד?

יעקב איש תם - יושב אוהלים, כל רצונו - רוחני, הוא חפץ רק לעשות רצון ה'.

עשיו איש שדה – מחפש רק את 'הבלי העולם הזה', וחוץ מגשמיות הוא: 'לא רואה ממטר'.

כיצד אפשר לשלב את ה'עולם הזה' – ולקיים את הרצון האלוקי?

יעקב אבינו מלמד – שזה אפשרי, ואיך - עושים זאת?

לחיות בעולם גשמי עם ריח גן עדן

לחיות את הגשמיות, ודווקא שם להוכיח - ש'הקול - קול יעקב'.

ללבוש בגדי 'החושך' - בגדי עשיו, ולומר:

בתוך החושך הזה, אני אמצא - אור אלוקי גדול!

להוכיח, שגם בתוך החושך - "יש ה' בקרבנו"!

העשייה הגשמית - סכנה לרצון הרוחני.

הנשמה רוצה לעשות רצון ה', כמו שכתוב:

"אם יש את נפשך" - הרצון הוא הנפש!

העשייה הגשמית מאתגרת את הרצון הרוחני, וקשה לשלב ביניהם.

האם מכניסים לעשייה הגשמית את - הרצון העליון?

מה עשו הכוהנים בבית המקדש?

הכוהנים הקריבו בבית המקדש – קורבנות, וזה:

עשיה גשמית שכולה, עשית - הרצון האלוקי!

בשורש  העשיה הגשמית, טמון הרצון הרוחני:

'רק לעשות את רצונך - חפצתי'!

כיצד כל אחד מאיתנו, יכול להפוך את העבודה הגשמית:

לקורבן - אישי ריח ניחוח לה'?

יעקב אבינו סלל לנו את הדרך...

ובעזרת ה' - נעשה ונצליח!

העשייה הגשמית - הידיים ידי עשו

יעקב אבינו - כולו תורה, כולו קודש קודשים:

לבוש את בגדי עשיו, ומקבל על עצמו משימה כפולה:

לחיות ולהתעסק בגשמיות של העולם הזה, מתוך:

ידיעה תמידית בכל רגע של - רצון ה'!

המשימה נראית קשה, עד בלתי אפשרית:

לחיות בעולם הזה - בניחוח גן עדן.

יעקב אבינו סלל את הדרך, וכך, יש לנו כח – להצליח במשימה!

והתוצאה? הנשמה חוזרת לשורשה זכה ונקיה - לאחר מאה ועשרים!

הרצון העליון מתעורר מאור - 'עתיקא קדישא'

"הקול קול יעקב – והידיים ידי עשיו" – רצון ה':

שתעסוק ב'ידי עשיו' - עשיה גשמית, כשאתה מחובר - ל'קול יעקב'.

זה אפשרי, אם יש לך רצון אמיתי - לעשות רצון ה':

והזריח את אור ה' במציאות - חייך!

מתוך ה'חושך' וההסתר של העולם הזה, אתה משמיע את:

'קול יעקב' – בתפילה: אלוקי, "רק לעשות את רצונך - חפצתי"!

וזה אפשרי, אם תתחבר ל'יחוד ה'':

'שמע ישראל ה' אלוקינו - ה' אחד'.

תמליך את הקב"ה על המציאות הגשמית, ותדע:

שהוא יצר את הניסיון ואפשרות הבחירה:

האם להרגיש שהוא - איתך עימך ואצלך, גם ברגעים אלו!

האם לפעול בעשיה הגשמית: מבלי לסטות - מרצון ה'!

אור 'עתיקא קדישא' – ריח גן עדן

התורה היא החיות והקיום של כל העולם והבריאה, שהרי:

הסתכל באורייתא וברא - עלמא!

ולכן, שואל האריז"ל: 

איך הקב"ה קיים והחייה את העולם לפני קבלת תורה?

ומסביר, שקיים בעולם אור אלוקי מ'עתיקא קדישא':

שהאיר והחייה את העולם לפני קבלת תורה.

האבות הקדושים חיו לפני קבלת תורה, וגם הם:

קיבלו את חיותם מאור - 'עתיקא קדישא'.

האם גם אני יכול לקבל מהארת ה'עתיקא קדישא'?

מקשה מוהרנ"ת:

היכן אנו יכולים לקבל הארה מאור ה'עתיקא קדישא'?

ומסביר, כאשר האדם פועל בגשמיות, ללא קשר ישיר לעבודה רוחנית, בזמן הזה, הוא מקבל את חיותו:

מהאור האלוקי מה'עתיקא קדישא', וזה נקרא - 'חסד נעלם'.

ברוב הפעמים, כאשר האדם עושה עבודה גשמית, יש לו קושי למצוא את הקשר לרוחנית, הוא מרגיש – הסתר אור ה':

דווקא בזמן זה, ניתן לקבל הארה - מה'עתיקא קדישא'!

הארה – שתחייה ותאיר לך את כל היום!

וזהו החסד הנעלם – שהקב"ה שולח לך מאורו וטובו.

אתה יכול להרגיש ברגעים אלו, את מציאות ה', וכיצד:

האור אלוקי 'הולך' ומאיר לך את - העשייה!

ואתה מצליח לפעול בגשמיות ולהרגיש - ניחוח, ריח גן – עדן!

ה' אלוקינו, 'אחד יחיד' – ואין עוד 'אחר'!

'שמע ישראל ה' אלוקינו – ה' אחד'!

כשאתה מתרכז ו'נוכח' בקריאת שמע שאתה אומר, אתה:

יכול להצליח ל'ייחד' את הקב"ה על - עולם המעשה!

בשעות העבודה, תוכל להרגיש את האור האלוקי מה'עתיקא קדישא', אתה – לא מתבלבל!

אתה עובד מתוך שכל בהיר - וישוב הדעת!

ולכן, אתה לא סוטה ממטרת חייך:

לחיות את מציאות ה' – בעולם הגשמי!  

כי אתה לא שוכח:

ש'אין שום מציאות אחרת בעולם, חוץ - מה' יתברך'!

לחיות בגשמיות להריח גן עדן – אפשרי?

וכך, אתה חי את הגשמיות עם ריח – גן עדן.

גם בתוך העשייה הגשמית – בוער בך את הרצון העליון:

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בוערת בך - האש קודש של אהבה ויראת ה'!

ועולה - 'אישי ריח ניחוח לה''.

אם אתה מרגיש את האור האלוקי מה'עתיקא קדישא':

מלווה אותך במהלך היום, אתה מתברך:

"ויתן לך האלוקים - מטל השמים ומשמני הארץ - ורוב דגן ותירוש"...

אתה זוכה להארה רוחנית, שמביאה לכל הברכות הגשמיות:

שמקבלות מהארת גן עדן, ומריחות – ריח גן עדן!

האם אתה מרגיש את אור ה' המלווה אותך במהלך היום?

אתה מצליח להריח את ריח גן עדן?

"ויתן לך מטל השמים ומשמני הארץ..."

רוב טובה וברכה, ושפע ישועות, אמן!