אאא

פרק שלישי- ראוהו בית דין

דף כו

*הקידוש בראוהו ב"ד. *שופר של פרה. *משמעות הלשונות.

א.     קידוש החודש בראוהו ב''ד 1. אם לא הספיקו לומר מקודש עד שחשיכה אף שראוהו ב''ד וכל ישראל ונתפרסם אינו מקודש וכן אם נחקרו העדים מבעוד יום, וקמ''ל דלא אמרינן שחקירת העדים הויא כמו תחילת דין ומקודש כסוף דין משום שנאמר כי חק לישראל משפט לאלקי יעקב וחק זהו גמר הדין ועליו להיות ביום דומיא דמשפט. 2. ראוהו בלילה ב''ד בלבד למחרת יעמדו שנים להעיד ויעידו בפניהם, אבל אם ראו מבעו''י א''צ עדות משום דלא תהא שמיעה גדולה מראיה. 3. ראוהו שלשה מב''ד יעמדו שנים ויושיבו שנים מחבריהם אצל היחיד שראה, דלמרות שבדיני ממונות יחיד מומחה נאמן ע''י עצמו מיהו בעדות החודש לא סגי שהרי אין מומחה יותר ממשה רבינו ובעינן שיהא עם אהרן, והכא עד נעשה דיין לכו''ע דדווקא בדיני נפשות פליג משום דלא מצו לראות זכותא.

ב.     כל השופרות כשרים מלבד של פרה דחכמים פוסלים מפני שנקרא קרן ורבי יוסי מכשיר שכל השופרות נקראו קרן שנאמר במשוך בקרן היובל. ומפרשינן במאי פליגי 1. בפרה נקרא רק קרן ולא שופר ולרבי יוסי נקרא שופר מיתורא דכתיב ותיטב לה' משור פר, ולרבנן אתי ששור בן יומו של אדה''ר היה גדול כפר. 2. לעולא טעמייהו דרבנן נמי שאין קטיגור נעשה סניגור ולכן אין כה''ג נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים, ואמרינן דדם פר אישתני וגבי ארון כפורת וכרובים חוטא בל יקריב וכף ומחתה חוטא בל יתנאה, אבל שופר נחשב בפנים כיון דהוי לזכרון. 3. לאביי שופר של פרה הוי כשנים ושלשה שופרות כיון שעשוי גילדי ולרבי יוסי מיחברי אהדדי.

ג.      משמעות הלשונות והנפ"מ 1. איל בערביא נקרא יובלא. 2. נדה בגליא גלמודה, שגמולה דא מבעלה. 3. מעה באפריקי קשיטה, נפ''מ למאה קשיטה. 4. מכירה בכרכי הים כירה, נפ''מ אשר כריתי לי. 5. כלה נקראת בקן נשריא נינפי, ונאמר יפה נוף. 6. תרנגול שכוי, וכתיב מי נתן לשכוי בינה. 7. קבען פלניא זהו גזלן, דכתיב היקבע אדם אלוקים. 8. אמתא דבי רבי: סירוגין שנכנסו פיסקי פיסקי, ונפ''מ לקריאת המגילה סירוגין. 9. חלגלוגות פרפחינא. 10. מהפך בשערו זהו מסלסל, ונפ''מ סלסלה ותרוממך. 11. וטאטתיה במטאטא השמד. 12. השלך על ה' יהבך למדו מטייעא דזהו משאוי.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     קידוש החודש בראוהו ב"ד (3)

ב.     המח' בשופר מקרן פרה ובמאי פליגי (3)

ג.       משמעות הלשונות והנפ"מ (12)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]