אאא

דף כז

*שופר ר"ה יובל ותעניות. *הדינים בשופר וקולו.

א.     דיני שופר של ר''ה יובל ותעניות 1. לת''ק בר''ה ויובל פשוט דכמה דפשיט איניש דעתיה מעלי ובתעניות כפוף, לרבי יהודה בר''ה כפוף וביובל פשוט, ולרבי לוי בר''ה ויובל כפוף ובתעניות פשוט. 2. ציפוי פיו בר''ה זהב משום כבוד צבור, וביובל כסף והטעם דכל כינופיא בשל כסף דומיא דחצוצרות או שהתורה חסה על ממונן של ישראל, ואמרינן שהציפוי אינו במקום הנחת הפה. 3. שתי חצוצרות בר''ה מן הצדדין ומקצרות כדי לידע שמצות היום בשופר ובתעניות באמצע ומאריכות, וזהו דווקא בביהמ''ק שנאמר בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה', ולא אמרינן תרי קלי לא משתמעי להו''א דיוצא בשופר שמאריך ולמסקנא היכן שחביב משתמעי משום דיהיב דעתיה. 4. שוה היובל לר''ה לתקיעה ולברכות, ואף דאמרינן בר''ה זה היום תחילת מעשיך כר''א הסובר שבתשרי נברא העולם מיהו ביובל לא אמרינן.

ב.     דיני הפסולים והכשרים בגוף השופר ובקולו 1. שופר שנסדק ודבקו פסול. 2. דיבק שברי שופרות פסול. 3. ארוך וקיצרו כשר. 4. גרדו בין מבפנים ובין מבחוץ ואפילו העמידו על גלדו כשר. 5. ציפהו זהב במקום הנחת פה פסול ואם לאו כשר. 6. ציפהו זהב מבפנים פסול. 7. ציפהו זהב מבחוץ, אם נשתנה קולו מכמות שהיה פסול ואם לאו כשר. 8. נתן שופר בתוך שופר, אם שמע את הפנימי יצא ואם את החיצון לא יצא. 9. הפכו ותקע בו פסול, ולא רק בהפכו ככיתונא אלא אפילו אם הרחיב את הקצר וקיצר את הרחב, שנאמר והעברת ובעינן דרך העברתו. 10. הוסיף על השופר בין שלא במינו ואפילו במינו פסול. 11. ניקב וסתמו לת''ק בין במינו ובין שלא במינו פסול, ורבי נתן מכשיר במינו לל''ק דווקא במיעוטו ולל''ב אפילו רובו, ופוסל שלא במינו לל''ק אפילו במיעוטו ולל''ב דווקא ברובו. 12. נסדק לארכו פסול ולרחבו אם נשתייר בו שיעור תקיעה כשר ואם לאו פסול, ושיעור תקיעה זהו טפח כדי שיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאן. 13. היה קולו עבה או צרור כשר, שכל הקולות כשרים בשופר. 14. בכל שופר קודחים ומוציאים את זכרותו, ואמרינן דאף אם קדח בתוך זכרותו כשר דמין במינו אינו חוצץ. 15. התוקע לתוך בור אם שמע קול שופר יצא קול הברה שמע לא יצא, וה"מ לעומדים על שפת הבור אבל העומדים בבור יצאו. 16. שמע מקצת תקיעה בתוך הבור ומקצת על שפת הבור יצא משא''כ שמע מקצת תקיעה קודם עלוה''ש ומקצת לאחר עלות השחר דלא יצא, והטעם להו''א דבעינן כולה תקיעה בחיובא אבל שמע סוף תקיעה בלא תחילה יצא, ולמסקנא בהא נמי לא יצא אלא איירי בתוקע לנפשיה ועלה דלכן יצא.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     דיני אפר של ר"ה יובל ותעניות (4)

ב.     הפסולים והכשרים בגוף השופר וקולו (16)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]