אאא

דף לג

*המלאכות לשופר.

א.     המלאכות עבור שופר 1. אסור להביאו ע''י דברים שאסורים משום שבות כגון העברת התחום, פיקוח הגל, עליה באילן, רכיבה ע''ג בהמה, שיט ע''ג המים וחיתוך. 2. אין חותכין אותו בדבר שאסור משום ל''ת, כיון דשופר עשה ויו''ט עשה ול''ת. 3. מותר לתת לתוכו מים או יין כדי לצחצחו, ומי רגלים אבא שאול אוסר מפני הכבוד. 4. פליגי האם מותר לנשים לתקוע, ותלוי במח' האם נשים סומכות רשות. 5. אין מעכבין את התינוקות מלתקוע ומשמע דיעבד וזהו בקטן שהגיע לחינוך, אבל מתעסקין בהם עד שילמדו אפילו בשבת ומשמע לכתחילה וזהו בקטן שלא הגיע לחינוך, והמתעסק והשומע ממנו לא יצא.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     המלאכות עבור שופר (5)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]