אאא

דף לד

*התקיעות והדרשות.

א.     סדר תקיעות שלש של שלש שלש שיעור תקיעה כשלש תרועות ותרועה כשלש יבבות או שברים, ופליגי האם אמו של סיסרא גנחה או יללה. ודרשות הפסוקים בשופר 1. נאמר ביובל והעברת שופר תרועה מכאן שבשופר, בחודש השביעי לתקיעות של ר''ה בהקישא או גז''ש שביעי, פשוטה לפניה שנאמר והעברת שופר תרועה מכאן שבשופר, פשוטה לאחריה תעבירו שופר, שלש של שלש שלש שנאמר ביובל והעברת שופר תרועה ובר''ה נאמר שבתון זכרון תרועה ויום תרועה יהיה לכם וילפינן גז''ש שביעי ליתן את של זה בזה. 2. נאמר במדבר ותקעתם תרועה לומר שתקיעה בפ''ע ותרועה בפ''ע, פשוטה לפניה ותקעתם תרועה, פשוטה לאחריה תרועה יתקעו או ותקעתם תרועה שנית, וילפינן לר''ה בגז''ש תרועה, ואינו חצוצרות שנאמר תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. 3. לת''ק שתים מדאורייתא ואחת מדברי סופרים דיום תרועה בא לתלמודו למעט לילה ואידך יליף מיו''כ, ולרבי יונתן רק אחת מד''ת ושנים מדרבנן ושבתון זכרון תרועה אתי לתלמודו. 4. רבי אבהו התקין בקיסרי תקיעה שלש שברים תרועה תקיעה, תקיעה שברים תקיעה, תקיעה תרועה תקיעה, משום שהסתפק האם תרועה היא גניחה או יללה או גניחה עם יללה, ואמרינן מי ששמע תשע תקיעות בתשע שעות ביום יצא אף דשהה כדי לגמור את כולה אבל בשמע באחת לא יצא.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     סדר התקיעות ודרשות הפסוקים בשופר (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]