אאא

דף לה

 *דין ש"ץ.

א.     תקיעות וברכות ודין שליח צבור 1. תקיעות אין מעכבות זה את זה וכן ברכות של כל השנה, אבל בר''ה ויו''כ תקיעות וברכות מעכבות. 2. מי שבירך ואח''כ הגיע לו שופר יתקע, אבל לכתחילה תוקעים על סדר הברכות וה"מ בחבר עיר ולא ביחיד, ומצוה בתוקעין יותר מן המברכין ואפילו שהתוקעין ספק והמברכין ודאי כיון שהתקיעה מדאורייתא והברכות מדרבנן. 3. לת''ק החיוב על כל יחיד וגם על השליח צבור ומתפלל כדי להוציא את מי שאינו בקי, ולרשב''ג הש''ץ מוציא את הרבים ידי חובתן והצבור מתפללין כדי שהש''ץ יסדר את תפילתו ושייכא בר''ה יו''כ ופרקים, ובברכות ר''ה ויו''כ ר''מ מודה לרשב''ג משום דאוושי ורבנן עדיין חולקים, ואמרינן דר''ג פטר רק את העם שבשדות משום דאניסי.

הדרן עלך פרק רביעי!

וסליקא לה מסכתא ראש השנה!

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     תקיעות וברכות ודין שליח צבור (3)

 

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]