אאא

מכירה חד פעמית, הפעלת חוגי בית או קיום מכירות בית (כגון מכירת מוצרי אפיה, טיטולים וכדומה), שאין הצדקה כלכלית לשכור חנות מסחרית כדי לעשות בה את הפעילות המסחרית הנ"ל, הרי שיהיה מותר לעשות את הפעילויות הללו בדירה הפרטית שכן שימוש שלא ניתן לעשותו מחוץ לבית מותר לקיימו בדירה הפרטית.

כמו כן, פעילות משרדית בהיקף קטן ושאיננה כוללת יציאה וכניסה של מבקרים רבים יהיה מותר לקיימה בדירה הפרטית. 

מקורות ההלכה

שו"ת מהרלב"ח סימן צז: "...אבל מ"מ היכי דאפש' לתקוני מתקנינן ולכן יש לו רשות לעשות מלאכתו בביתו להרויח פרנסתו ולא איתיה דימחי בידיה ויימר ליה דליזיל מביתיה לעשות מלאכת אומנותו כיון דלא ברי הזיקא כאשר כתבתי אבל להביא אנשים לביתו למכור להם כליו ומעש' ידיו אין לו רשות כי יכול לצאת לשוק ולמכור ובמאי דאפשר לתקוני מתקינין והתנא בעצמו רמז לנו זה במה שהאריך ואמר עושה כלים יוצא ומוכר בתוך השוק ואם לא כיון לכך הלשון הזה נראה שהוא מיותר..."

שו"ת חתם סופר חלק ה (חושן משפט) סימן צב: "...ונראה לי דגם כל הפוסקים יכול להיות דמודים לזה הסברא הנכונה ומפורשת במתני' ומ"מ הי' מוכרחים לחלק בין קול לדריסת רגל וריבוי הדרך משו' דאלת"ה יקשה עכ"פ במכה בפטיש שמוכרחים לסבול על כרחם א"כ מדוע לא יסבלו גם המכירה בחצירם כיון שכבר נדו שנתם ולא מצאו ידיהם למחות משו"ה הוצרכו לומר דעכ"פ דריסת רגל הנכנסים והיוצאי' קשה להם ולעולם דברי רלב"ח נכונים."  

הדברים נכתבו לעיון ולימוד בלבד ואין בדברים כדי להוות הוראת הלכה למעשה העשויה להשתנות לפי הנסיבות הפרטניות של כל מקרה לגופו ואין בדברים כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית.

להערות ותגובות [email protected]