אאא

פרק שני- סדר תעניות כיצד

דף טו

*תפילת תעניות האחרונות.

א.     סדר תפילת התענית בשבע אחרונות 1. מוציאים את התיבה לרחוב העיר ונותנים אפר מקלה ע''ג התיבה ובראש הנשיא ואב''ד משום דהמתבייש מאחרים איכא עגמת נפש טפי וכל אחד נותן בראשו במקום תפילין, ואף דבקלקלה מתחילים מן הקטן זהו חשיבות עבורם שראויים לבקש רחמים. 2. הטעם: יוצאים לרחוב להתבזות בפרהסיא או שהגלות מכפרת, מוציאים את התיבה שכלי צנוע נתבזה בעוונינו, מתכסים בשקים דחשובים כבהמה, נותנים אפר מקלה ע''ג התיבה דבכל צרתם לו צר, ואפר בראש כל אדם שחשובים כאפר או להזכיר זכות יצחק, ויוצאים לבית הקברות שחשובים כמתים או שיבקשו רחמים. 3. אומר דברי כיבושין זקן או חכם או אדם של צורה, אחינו לא שק ותענית גורמים אלא תשובה ומעשים טובים וכמו שמצינו באנשי נינוה דכתיב וירא האלוקים את מעשיהם. ומייתי שהם אסרו את הוולדות בנפרד מהאמהות ואמרו לה' שירחם עליהם, וצדיק נדחה מפני רשע, ואפילו מי שגזל מריש ובנאו בבירה מקעקע את הבירה כולה והחזירו לבעליו. 4. תכונות היורד לפני התיבה: מטופל בילדים ואין לו לפרנסם, יש לו יגיעה בשדה, ביתו ריקם משם רע בילדותו, פרקו נאה, שפל ברך, מרוצה לעם, יש לו נעימה וקולו ערב, בקי לקרות בתנ''ך ולשנות במדרש הלכות ואגדות ובקי בכל הברכות כולם, אבל על ש''ץ שאינו הגון נאמר נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה. 5. איכא כ''ד ברכות ע"י שמוסיפים שש ברכות: זכרונות, אל ה' בצרתה לי, אשא עיני, ממעמקים קראתיך, תפילה לעני, ולר''י אומרים זכרונות ושופרות רק בר''ה ויובל ומלחמה ולא בתענית אלא אומר רעב כי יהיה בארץ ועל דברי הבצרות. 6. חתימת הברכות: מאריך בגואל ישראל וחותם מי שענה את אברהם בהר המוריה בא''י גואל ישראל, אבותינו על ים סוף זוכר הנשכחות, יהושע בגלגל שומע תרועה, שמואל במצפה שומע צעקה, אליהו בהר הכרמל שומע תפילה וי''א צעקה, יונה ממעי הדגה העונה בעת צרה, דוד ושלמה בירושלים המרחם על הארץ וי''א משפיל הרמים. 7. במקדש לא עונים אמן שנאמר ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהילה, אלא אומר ברוך ה' אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל ועונים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, וחזן הכנסת אומר תקעו בני אהרן תקעו ובברכה הבאה הריעו בני אהרן הריעו. 8. אין גוזרין תענית בתחילה ביום חמישי כדי שלא להפקיע את השערים, וזהו בראשונות לכו"ע ובשניות ת''ק שרי ורבי יוסי אוסר. 9. אין גוזרין תענית בר''ח חנוכה ופורים ואם התחילו אין מפסיקין, והתחלה הויא לרבי אבא שלש ולרבי אסי אחת, ולר''מ מודה ר''ג שאין משלימין ולחכמים מתענה ומשלים וכן הלכה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     סדר תפילת התענית בשבע אחרונות (9)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]