אאא

אין למנוע הפעלת חנות מסחרית או משרד בדירה שיש לה גישה ישירה לרחוב ואשר הנכנסים והיוצאים אינם עושים שימוש ברכוש המשותף בחצר או בחדר המדרגות וכל זאת ככל שהפעלת החנות או המשרד אינם גורמים למטרדי רעש בשעות המקובלות לשינה וכדומה. 

מקורות ההלכה

שולחן ערוך חושן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנד סעיף א  "אחד מהשותפין בחצר שלקח בית בחצר אחרת, אינו יכול לפתוח פתחו לחצר השותפים שלו. שכל אחד מבני החצר אין לו רשות לשנות כלל, אלא כמו שבנאו או קנאו או ירשוהו יש להם לנהוג בו) (טור סע"ב). אפילו בנה עלייה על גב ביתו, לא יעשה לה (פתח) לתוך החצר, לפי שמרבה עליהם את הדרך נעשה כמי שהיה לו שכן אחד ונעשו לו שכנים הרבה. אבל יכול הוא לבנות עלייה על גב ביתו בנין חדש, ובלבד שלא תהא פתוחה לחצר אלא לתוך ביתו."

פתחי תשובה חושן משפט סימן קנד ס"ק א  "לבנות עלייה. עיין באר היטב [סק"ג]. וכתב בנתיבות המשפט [משה"כ סק"ד], והיינו דוקא לצורך אוצרות, דאילו להוסיף דיורין אפילו בביתו אסור כמ"ש המחבר סעיף ב', עכ"ל."

הדברים נכתבו לעיון ולימוד בלבד ואין בדברים כדי להוות הוראת הלכה למעשה העשויה להשתנות לפי הנסיבות הפרטניות של כל מקרה לגופו ואין בדברים כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית.

להערות ותגובות: [email protected]