אאא

עיסוק בהצלת נפשות הינו מצווה ואף מצווה המוטלת על הרבים וממילא שאין למנוע מרופא לפעול בביתו לצורך הצלת נפשות כדין כל דבר מצווה המוטלת על הרבים, אך נראה כי אין להפעיל בבית המשותף מרפאה אשר עשויה לשמש מספר רופאים ובפרט באזור שיש בו מקומות חלופיים המתאימים יותר למרפאה כגון בניין משרדים, בית רופאים וכדומה.

מקורות ההלכה

שולחן ערוך חושן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנו סעיף ג  "וכן יש לו ללמד תינוקות ישראל תורה בתוך ביתו,  ואין השכנים יכולים למחות בידו ולומר לו: אין אנו יכולים לישן מקול התינוקות של בית רבן. והוא הדין לכל מילי דמצוה, שאינם יכולים למחות בידו."

חתם סופר מסכת בבא בתרא דף כא עמוד א  "אע"כ כהנ"ל דכבר הי' מלמדי תינוקת מימות עולם למי שיש לו אב. אך בשאר אז דרשי ולמדתם אתם. ולא הי' החיוב מוטל על הציבור אלא על האב או על עצמו. מכ"ש ששום יחיד לא התחייב לסבול ריבוי דרך וקול תינוקות והאב ימציא לבניו מקום שיפוייסו השכני' לסבול אך משתיקנו יהושע ב"ג והוטל על הציבור א"כ ה"ה על כל יחיד אפי' מי שאין לו בן היטל חיובו של בן זה לסייעו לאביו או להציבור להניחו לגור בשכונתו. ונ"ל עוד דגוף הדין לאו מיהושע ב"ג ואילך נתחדש אלא כן הוא מעיקור הדין וכל מצווה המוטלת על הציבור לסייעו זא"ז כגון מוהל דמילת הבני' מוטל על כל ישראל למי שאין לו אב ה"ה כשיש לו אב עכ"פ מוטל על כל ישראל להניח לדור המוהל בשכונתם או רופא נפשות וכן תפלה בציבור. אך תשב"ר מאז לא הי' מוטל אלא על האב לא סבלו השכני' הזיקא דדהו וחזית יהושע ב"ג להטיל גם זה על הציבור."

הדברים נכתבו לעיון ולימוד בלבד ואין בדברים כדי להוות הוראת הלכה למעשה העשויה להשתנות לפי הנסיבות הפרטניות של כל מקרה לגופו ואין בדברים כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית.

להערות ותגובות: [email protected]