אאא

הרב ר' נתן נטע יצחק הופשטטר זצ"ל אביו של יבדל"ח הרב דוד הופשטטר, נשיא הארגון העולמי 'דרשו', ומראשי ומנכבדי הקהילה החרדית בעיר טורונטו, הובא למנוחות בירושלים.

נשיא 'דרשו' הרב הופשטטר תיאר את סוד הצלחתו של אביו, במהלך ההספד שנשא במסע הלוויה בהר המנוחות: "גם כאשר המצב הכלכלי היה קשה מאוד הקפיד לפתוח את היום בלימוד תורה והתפלל קצת יותר מאוחר. זה היה בזמן שדאגת הפרנסה היה גדולה, כמעט לא היו ישיבות, לא היו כוללים. התחיל עם חברותא ללמוד שעה לפני תפילה. בבית כנסת אמרו לו, מה יצא ממך ככה? יצא ממך משהו, כשצריך לצאת לפרנסה אתה יושב ולומד?".

הר"ר נתן נטע ז"ל נולד בהונגריה לאביו הר"ר זאב ז"ל הי"ד ולאמו מרת מאטיל ע"ה הי"ד לבית שוורץ. מאוחר יותר, בזמן השואה הנוראה, הועבר יחד עם רבים מבני משפחתו ועיירתו אל מחנות הכפייה של הנאצים ימ"ש, שם חזה מבשרו את כל התלאות והיסורים אשר עברו אז על יהודי אירופה.

לאחר השואה הגיע בחוסר כל למדינת קנדה, שם נשא את אשתו תבלחט"א לבית שוורץ, ושניהם יחד קוממו דור ישרים מבורך תוך שהם מקדישים מהונם למען הרחבת גבולות הקדושה, ופועלים למען הרמת קרנה של היהדות החרדית בעולם.

מכוחם ומכוח חינוכם הוקם הארגון העולמי "דרשו" וארגון "אחינו" המקרב בנים רחוקים לאביהם שבשמים.

בעת האחרונה חלה הר"ר נתן נטע ז"ל, ובש"ק חנוכה השיב את נשמתו ליוצרה. הלוויתו יצאה מביהכנ"ס מרום הרים, רח' שלום סיון 2, רמות, ירושלים, שכבר נקרא על שמו, והוא נטמן בהר המנוחות.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.