אאא

דף ל"ב

*ר' שפטיה. *נקבר ערום.

א.     שמועות ר' שפטיה 1. גולל מעמיד על התפר. 2. גולל מבחוץ ומהדק מבפנים 3. הגדול גולל. 4. הגולל נוטל שכר כנגד כולן. 5. משתמשין בבת קול, שנא' דבר מאחריך. אם שומע קול איש בעיר ואשה בשדה, אומר על הן הן. 6. משפטים לא יחיו, לקורא בלא נעימה, או שני ת"ח בעיר אחת שאינן נוחין זה לזה.

ב.     אוחז ס"ת ערום נקבר ערום 1. להו"א כפשוטו. 2. בלא מצות. 3. למסקנא בלא אותה מצוה.

הדרן עלך פרק רביעי דמגילה- בני העיר

וסליקא לה מסכת מגילה!

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     שמועות רבי שפטיה ובדיני גולל (6)

ב.      אוחז ס"ת ערום (3)  הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]