אאא

דף ג

*מלאכות בשביעית.

א.     המלאכות האסורות בשביעית 1. איסור השקאת מים בשבת לרבה משום חורש דמרפה הקרקע ולרב יוסף הוי זורע דמצמיח פירות, והטעם שמותר בשביעית לאביי אתיא כרבי דשביעית בזמן הזה דרבנן, ולרבא אף לחכמים אבות אסר רחמנא ולא תולדות מדכתיב בנפרד זמירה שהיא בכלל זריעה ובצירה שבכלל קצירה. 2. שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור מרבינן ניכוש עידור כיסוח, וכן קירסום זירוד פיסוג באילן, ולזבל לפרק לאבק ולעשן דמשמע שבא לאסור כל עבודה שבשדה ובכרם, אבל מותר לעדור למלא נקעים מים ולעשות עוגיות לגפנים ולקשקש לסתומי פילי ולא לאברויי דבעינן דומיא דזריעה שהיא עבודה שבשדה ובכרם, ולרבא הפוטר בשאר תולדות החיוב מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא. 3. החורש בשביעית פליגי אם לוקה, ונחלקו להו''א האם דנים כלל ופרט וכלל במקום שיש כלל בעשה ופרט בל''ת וממילא בעינן רק כעין הפרט, ודחי דלכו''ע דנין וטעמא דמ''ד אינו לוקה מיתורא דזמירה ובצירה, וזהו לל''ק יכול ילקה על התוספת ת''ל זמירה ובצירה ולל''ב אתי לתוספת שביעית. 4. אין חורשין בערב שביעית שדה אילן מן העצרת ושדה לבן מפסח, ובי דינא דר''ג נמנו ובטלום כיון שבתחילה התנו שיוכלו לבטל דהלכה למשה מסיני היתה רק שלושים יום אבל לר''ע נלמד מפסוקים של בחריש ובקציר תשבות. ובעי למימר דבטלו מדאורייתא דילפי משבת בראשית, ולמסקנא סברי דהוי הלכתא דומיא דניסוך המים שנוהג רק בזמן שביהמ''ק קיים. 5. לר''א בן עזריה אין עושין את האמה בשביעית, והטעם מפני שנראה כעודר או שמכשיר אגפיה לזריעה ואיכא בינייהו להו''א מתי שבאים מים אחריו ודחי דלכו''ע אסור אלא במשליך לחוץ דעודר מניח במקומה, ולמאן דתני בהדיא מפני שנראה כעודר ראב''ע דשרי במעמיק שלשה זהו בהעמיק מקודם או זבלו מוכיח עליו. 6. דף ו, מרביצין שדה לבן בערב שביעית כדי שיצאו ירקות בשביעית, וה"ה בשביעית עבור מוצאי שביעית.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     המלאכות האסורות בשביעית (6)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]