אאא

דף ד

*ציון קברות מה"ת.

א.     רמז לציון קברות מן התורה 1. וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון, וקודם לכן הויא גמרא ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא. 2. וטמא טמא יקרא אתי שצריך להודיע צערו לרבים שיתפללו עליו, ומיתורא דטמא ילפינן גם שעל הטומאה לקרוא לו שיפרוש. 3. ולפני עור לא תתן מכשול. 4. ואמר סלו סלו פנו דרך. 5. הרימו מכשול מדרך עמי. 6. והודעת להם הדרך ילכו בה. 7. והזרתם את בנ''י מטומאתם. 8. ושמרתם את משמרתי, ואתי לעשות משמרת למשמרתי. 9. ושׂם דרך אראנו בישע אלוקים, וילפינן ש''מ שהשׁם ארחותיו זוכה ורואה בישועת הקב''ה, וכמו התלמיד שלא שאל בריגלא.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     רמז לציון קברות מן התורה (9)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]