אאא

דף כט

 *תנחומי רבי ישמעאל. הדרן!

א.     שני בניו של רבי ישמעאל מתו ואמר רבו עוונותיו תכפוהו אבליו הטריח רבותיו פעם ראשונה ושניה, והתנחומים 1. רבי טרפון אמר שכל עמ''י בכו על נדב ואביהוא שעשו רק מצוה אחת שהקריבו את הדם על אחת כמה וכמה בניו של רי''ש. 2. ריה''ג מייתי מאביה בן ירבעם שהיה בו דבר אחד טוב וזה שביטל את משמרתו ועלה לרגל או שביטל פרוזדיאות שהושיב אביו על הדרכים. 3. ראב''י מייתי מצדקיהו שהעלה את ירמיהו מהטיט וזכה שימות בשלום בכך שנבוכדנאצר מת בימיו. 4. ביום ההוא יגדל המספד כאחאב שנהרג ע''י הדדרימון וכיאשיהו שנהרג ע''י פרעה נכה בבקעת מגידו וזכה שביהמ''ק לא נחרב בימיו, והיתה לאחאב זכות אחד שעמד במרכבה נוכח ארם. ומייתי שיציאת הנשמה קשה כחבל היוצא בקושי מן התורן, והנפטר מהמת יאמר לו לך בשלום ומן החי אומר לך לשלום כדאשכחן שיתרו אמר למשה והלך והצליח משא''כ אבשלום, ולת''ח אין מנוחה לא בעוה''ז ולא לעוה''ב.

הדרן עלך פרק שלישי וסליקא לה מסכתא מועד קטן!

 

שאלות לחזרה ושינון

 

א.     תנחומי רבי ישמעאל (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]