אאא

בערב שבת קודש, עם היוודע דבר הסתלקותו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל, עדכנו בני ביתו של הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, בדבר הפטירה והוא הליט את פניו בשתי ידיו ונאנח בכאב גדול. כשהוא אומר "זו אבידה שאין לה תמורה. אין לו תחליף".

לאחר מכן הוסיף ראש הישיבה וחבר 'המועצת', "נדמה לי, שבדורות האחרונים לא היה תלמיד חכם כזה. ששואלים אותו בכל מקום, אבל בכל מקום, והוא ידע להשיב".

בסמוך לשבת נשאל ראש הישיבה,על ידי אחד מתלמידיו עד כמה הוא מחויב לטרוח להשתתף במסע הלוויה, ראש הישיבה השיב, "חייבים לבוא גם בטרחה גדולה מאוד. הגמ' אומרת שעל 'מאן דמתני לאחרים לית ליה שיעורא', ובדורינו אם זה נאמר על מישהו, זה נאמר על רבי חיים, כולם וכל אחד ואחד מחויב בכבוד תורתו. אין מישהו שלא הושפע וקיבל מתורתו".

כידוע קשר מיוחד התקיים לאורך השנים בין מרן שר התורה ליבחלט"א ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן. קשר שהחל בתקופת הבחרות, בעיקר בתקופת לימודיהם בישיבת לומז'א, שבהמלצת מרן החזו"א זיע"א קבעו השניים לימוד בחברותא, כשהם עמלים על תלמודם במשך כל סדרי הישיבה, בסדר א' סדר ב' וסדר ג'. כשמעת לעת הם נקראו לעלות למעונו של מרן החזו"א זיע"א, שהיה עוקב מקרוב על התקדמותם, בעיון ובבקיאות.

לפני מספר שנים נשאל מרן שר התורה זיע"א ע"י תלמידו ונאמן ביתו הגאון רבי אליהו מן, האם נכונה השמועה כי למד עם רבי מאיר צבי את כל הש"ס בעיון? מרן שר התורה זיע"א השיבו, כי את כל הש"ס אינו זוכר, אך הוא זוכר שהוא למד עם "רבי מאיר" (כך כינה מרן זיע"א את מרן הגרמ"צ שליט"א) למעלה מעשרים מסכתות בעיון!.

בכל עת שהיה נפגש מרן שר התורה זיע"א עם יבלחט"א הגרמ"צ, היו משוחחים בלימוד ומעלים עובדות והנהגות ממרן החזון איש זיע"א כשהשמחה היתה נכרת על פני מרן שר התורה זיע"א.

עם צאת השבת נשאל הגרמ"צ, מה הוא זוכר ממרן הגר"ח מתקופת לומז'א  וענה: "דבר אחד יש לספר על רבי חיים הוא כל הזמן ישב ולמד ולמד ולמד".

"בתקופה שלמדנו בלומז'א, קשה לתאר את התקופה, אבל באותה התקופה היה סחף גדול לכל מיני דעות ואידיאולוגיות שונות, זה היה זמן של קום המדינה. אנשי המחתרות ניסו למשוך בחורי ישיבות. באותה תקופה למדתי איתו חברותא, וכל היום רק ישבנו ולמדנו ולא התעסקנו עם כלום. לא התעניינו בשום דבר, רק ישבנו ולמדנו", סיפר ראש הישיבה.