אאא

הגאון רבי יצחק זלברשטיין, גיסו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל, היה המספיד הראשון לגדול הדור. באמצע דבריו הפסיק הגר"י כדי לכבד את ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין בדבריו, ואז חזר להשלים את הספדו.

אלו דבריו, כפי ששודרו בשידור חי ב'כיכר השבת': 

"ברשות תורתנו הקדושה, אני רוצה להקריא מאמר שביקשו ממני חכמי הדור להקריא לפני מאות ורבבות אלפי ישראל: במדרש שיר השירים כתוב כי 'אשכול' זהו אדם שהכול בו: מקרא, משנה, תלמוד, תוספתא והגדה. המדרש מסביר כי ישנו מצב שמידת הדין רוצה את שלו, ויש את מידת הרחמים שרוצה את שלו, וכהכרעה הקב"ה לוקח מאיתנו את האשכול שהכול בו. יש אדם ששקול כנגד כל העם. הקדוש ברוך הוא לוקח את האדם ששקול נגד כל העם כדי לכפר על עם ישראל". 

"רבי חיים למד חיבר את הספר 'קרני חגבים'. בזמנו הוא לא ידע ממש את צורתו של החגב, ופתאום הופיע חגב על חלון ביתו כדי שרבי חיים יוכל לראות את הצורה. כשסיפרתי את הדבר למורי חמי הגרי"ש אלישיב הוא הזדעזע ואמר כי רק הראשונים זכו לדבר שכזה, וכי בימים האלו אנחנו ראינו את האדם שזכה לזה. האור החיים הקדוש מוסיף שאף על פי שישנו אדם אשכול שהכול בו, אנחנו זקוקים גם לעשיית תשובה".

"רבי חיים היה אדם שאצלו כל רגע ורגע היה מנוצל בצורה מבהילה. לאחרונה הוא אף היה מברך את הציבור בראשי תיבות - כדי לנצל את הזמן כמה שיותר וכדי למנוע ביטול תורה. בפרשת השבוע כתוב 'וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה''. חז"ל מפרשים את הפסוק באופן שמי שיש לו צער וכאב, הזמן המתאים ביותר לבכות ולבקש הוא בזמן שהמת מוטל לפנינו משום שאז הרוח של הקב"ה נמצא לידינו".

"האחד צריך רפואה, האחד צריך פרנסה ושלום בית, ואחד צריך נחת מהילדים. בואו כולנו נבכה כל אחד ואחד וננצל את השעה הזאת, את העת רצון כדי לעשות תשובה. נמצא כאן לפנינו אדם שיש לו את כל המעלות. בואו כולנו נזכה להיות חלק ממנו, ושתהא נשמתו של רבינו צרורה בצרור החיים".