אאא

לפני כשבוע, חבר ה'מועצת' וראש ישיבת הרשב"י, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, הספיד את מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, כאשר תוך כדי ההספד, זעק הגרמ"צ; "מי יגן על העולם, מי יגן על ארץ ישראל, מי יגן על בני ברק בפרט, אחרי שנסתלק המגן הגדול, הרי יש כאן חשש באמונת התורה של ונשאתי לכל המקום בעבורם".

ההספד המלא

"נפלה עטרת ראשינו אוי נא לנו כי חטאנו. הגאון הצדיק ר' חיים זצ"ל עלה בסערה השמים, אוי נא לנו כי חטאנו. חשבנו שבשעה שיגמרו שנותיו של רבינו ר' חיים זצ"ל כבר יבוא משיח ויגאלנו ויהיה לנו רבנים, גדולים וצדיקים, אבל אוי לנו כי חטאנו, ובשעה שחושך ואפילה לנו נסתלק מרן ר' חיים זכר צדיק לברכה".

"מורי ורבותי, מי שאינו מפחד בפטירת הגאון הצדיק מה יהיה עם המקום מי יגן עליו, מי יגן על העולם, מי יגן על ארץ ישראל, מי יגן על בני ברק בפרט, אחרי שנסתלק המגן הגדול, הרי יש כאן חשש באמונת התורה של ונשאתי לכל המקום בעבורם, ואם הוא באמת מפחד א"כ צריך לחזור בתשובה שלימה לרחם על המקום, וזה יהיה גם זכות ועילוי נשמה לנפטר הגדול זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא".

בתוך דבריו התייחס הרב ברגמן לספרו של מרן שר התורה זיע"א ואמר, "וכמדומני ששמו של הספר "יושר" הוא נוטריקון על שם אביו של רבינו החזו"א זצ"ל ואמו של ר' חיים זצ"ל הגאון הצדיק ר' שמריהו יוסף זצ"ל, זקנו, שהיה אדם גדול מאד וזכה לבנים צדיקים קדושי עליון, ויש שם גם שמו של המחבר זצ"ל, שאלו הם הדברים שעמל עליהם, גם יש לומר ד"יושר" ר"ת יתגדל ויתקדש שמיה רבא, והספר הוא אורחותיו של הקב"ה דהיינו והלכת בדרכיו מצוות עשה של תורה".

"מורי ורבותי, כבר ידוע בשם האר"י הקדוש כי בשעת ההספד אפשר לזכות ממעלותיו של הנפטר, וכבר הזכרנו שצריך לחזור בתשובה, כי חסרנו את המגן עלינו וחסרנו בתורה, ואחשוב שכאן המקום שכל אחד צריך לקבל על עצמו להספיק בלימוד כפי אשר ערכנו ולחזור על זה, וכמו"כ להספיק ולסיים את המסכת הנלמדת כל זמן, ויש זמן גם לחזור על זה, והנפטר הגדול הגאון הצדיק יהיה מליץ יושר על כל ישראל הן בישועת הכלל והפרט, וניוושע מהגזירות הרעות אשר מטילים על לומדי התורה ע"י אנשי הערב רב רח"ל, והקב"ה יחיש גאולתנו ופדיון נפשנו ובלע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים ונאמר אמן".