אאא

דף לד

*נשים שהוחלפו בחופה והמ"ד. *ביאה ראשונה. *המתנת ג' חדשים. 

א.     שנים שקדשו שתי נשים ובשעת כניסתן לחופה הוחלפו חייבים משום אשת איש אשת אח אחות אשה ונדה, ובגדולות מפרישין שלש חדשים שמא נתעברו ונפסלו מתרומת אביהן. ובעי מאן האי תנא דמחייב כולל ומוסיף ובת אחת 1. ר''מ דמחייב על אכילת אחת ארבע חטאות ואשם ובשיטת רבי אליעזר שהטועה בדבר מצוה חייב, או אף כרבי יהושע והכא חייב כיון שאין זמנו בהול כמו בתינוקות או בתרומה בערב הפסח. 2. בבת אחת וכר"ש, ומשכחת לכל דיני אישות שחלו יחדיו בפגע שליח בשליח וכך הקידושין חלו בבת אחת, נדות בשופעות במלאות י"ג שנה לגברי ובמלאות י"ב שנה דנשי.

ב.     דיני ביאה ראשונה 1. לא מתעברים, והכא דמפרישים שבעלו ושנו. 2. תמר התעברה מיהודה כיון שמיעכה באצבע שהרי ער ואונן שמשו שלא כדרכה, ער כדי שלא תתעבר ויכחיש יפיה ואונן כיון שלא לו יהיה הזרע ונאמר גם אותו שמת באותה סיבה, והא דאמרינן דמינקת דש מבפנים וזורה בחוץ כער ואונן היינו בכך שמשחית זרעו. 3. בטבילת שכבת זרע נאמר אותה וממעטינן לרבי יהודה כלה והטעם שהתורה חסה על תכשיטי כלה או כיון שלא מתעברת, ולבנן למעט שלא כדרכה ופליגי אי שכבת זרע אתי למעט העראה או גם שלא כדרכה.

ג.      דיני המתנת שלשה חדשים 1. בקטנה בת ישראל בזנות לל''ק צריכה להמתין דגזרו משום גדולה ולל''ב א''צ דזנות בקטנה לא שכיח. 2. ממאנת א''צ להמתין. 3. קטנה בגט צריכה להמתין. 4. גיורת ושפחה לרבי יהודה צריכים להמתין ולר' יוסי א''צ, ופליגי להו"א משום דמזנה משמשת במוך ודחי מיוצאה בשן ועין שלא יודעת לשמור עצמה, ולמסקנא מזנה מתהפכת ורבי יהודה חייש שלא תתהפך יפה. 5. אנוסה ומפותה, לרבי יהודה צריכה להמתין ולר' יוסי א''צ ופליגי כנ"ל.

הדרן עלך פרק שלישי- ארבעה אחין

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    נשים שהוחלפו בכניסתן לחופה, ומאן האי תנא (2)

ב.    דיני ביאה ראשונה (3)

ג.     דיני המתנת שלשה חדשים (5) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]