אאא

דף לה

*מעוברת. *אין הולד קיימא. *צרת מעוברת שחלצה.

א.     דיני מעוברת 1. חלץ לה וילדה, אם היה הולד של קיימא התברר שהחליצה אינה כלום וכשרה לכהונה, ובאינו של קימא הוי חליצה ופסולה לכהונה. 2. כנס וילדה, זרע של קיימא יוציא וחייבים בקרבן חטאת, אינו של קיימא יקיים, ספק יוציא וחייבים באשם תלוי. 3. חליצת מעוברת לרבי יוחנן הוי חליצה ולר''ל אינה חליצה, ופלוגתייהו מסברא אם שייך לומר תיגלי מילתא למפרע אם יבא אליהו ויאמר שתפיל או בקרא בן אין לו אי דרשינן עיין עליו. 4. כנס מעוברת והפילה, לל''ק לרבי יוחנן הוי ביאה, ולל''ב לכו''ע אינה ביאה.

ב.     ביאור המשנה בדין החולץ ליבמתו ואין הולד של קיימא לרבי יוחנן ולר"ל 1. פסלה לכהונה, לר''ל מדרבנן ולחומרא, ולרבי יוחנן אף א''צ חליצה. 2. אין הולד של קימא יקיים, לר''ל יחזור ויבעול ויקיים, ולרבי יוחנן רצה יוציא רצה יקיים.

ג.      אמרינן במשנה הכונס את יבימתו ונמצאת מעוברת לא תנשא צרתה, ומפרשינן 1. שמא אין הולד בן קיימא, ש''מ דביאת מעוברת לא פטרה וקשיא לל''ק ונדחתה. 2. לאביי לכו"ע ביאת מעוברת אינה ביאה ופליגי בחליצה, וקשיא דכל העולה ליבום עולה לחליצה. 3. לרבא לא תנשא שמא יהא הולד בן קיימא, וביאת מעוברת אינה ביאה אך פוטר רק כשיצא לאויר העולם וכן חליצתה אינה חליצה אבל באין הולד של קיימא חיילא, וקשיא לר''ל. 4. לר''ל חליצת מעוברת בכל גונא לא פטרה, והא דאמרינן שהולד פוטר כשיצא לאויר העולם למימרא דאי אפשר להתיר את הצרה מיד משום דרובא יולדות ולד מעליא.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דיני מעוברת (4)

ב.    ביאור המשנה בחולץ והולד אינו של קיימא (2)

ג.     מאי קאמר שהחולץ למעוברת לא תנשא צרתה (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]