אאא

דף לו

*איסור חליצה. *פסקינן כר"ל. *מעוברת ביבמתו ואשת חבירו והקנס.

א.     הלכו בעלה וצרתה למדינת הים לא תתיבם ולא תחלוץ עד שתדע שמא צרתה מעוברת, והטעם שאסורה לחלוץ 1. בתוך תשעה חדשים ממיתת הבעל, הוי ספק. 2. א''א לחלוץ בתוך ט' ולהנשא אח''כ ש''מ כר"ל דחליצת מעוברת אינה חליצה, ודחינן לטעמיך תחלוץ לאחר ט' ואז תנשא. 3. הטעם שמא יהא ולד בן קיימא ותצטרך כרוז שמותרת לכהונה ויהא מכשול לאלה שלא שמעו. 4. דחינן דאם חלצה מותרת, ואסורה רק להתיבם או להנשא לשוק.

ב.     במאי פסקינן כר''ל 1. חליצת מעוברת אינה חליצה. 2. המחלק נכסיו על פיו צריך שיאמר פלוני יירש שדה פלונית שנתתי במתנה. 3. הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו והבן מכר ואח"כ מת מ"מ הלוקח קנה משום דקנין פירות דאב לאו כקנין הגוף.

ג.      אמרינן במשנתינו הכונס ליבימתו מעוברת והפילה לת''ק יקיים ולר''א יוציא, ומייתי שהנושא מעוברת ומינקת חבירו לר"מ לא יחזיר עולמית ולחכמים יכול אח''כ לכנוס. והשיטות 1. להו"א ר''מ ור''א אמרו דבר אחד שהכונס באיסור נאסרה. 2. דחינן דר"א קאמר דווקא הכא דיוציא, משום דפגע באשת אח דאורייתא. 3. לר''מ הכא א"צ להוציא משום דהוי דאורייתא ופרשי, ורק בדרבנן יוציא משום דעשו חיזוק לדבריהם.

ד.     הקנס על קידושין ונישואין לפני זמן ההיתר 1. יבמה שילדה ומת הולד תוך ל' יום דהוי ספק נפל ונתקדשה, אשת ישראל חולצת, ואשת כהן פלוגתא אי חולצת. 2. הנושא מעוברת חבירו אמרינן דלא עשו תקנה לכהן, דאף לרבנן דפליגי אר''מ צריך לגרשה. 3. מי שקידש אשה בתוך שלשת חדשי ההבחנה וברח, פליגי אי משמתינן ליה או דסגי מה שברח.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    בהלכו בעלה וצרתה למדה"י מדוע לא תחלוץ (4)

ב.    במאי פסקינן כריש לקיש (3)

ג.     דין מעוברת ביבמתו ואשת חבירו, ומאי קסברי (3)

ד.    הקנס על קידושין ונישואין לפני זמן ההיתר (3)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]