אאא

דף ע

*תרומה לערל וטמא. *אכילת פסח ותרומה.

א.     מנין שערל וכל הטמאים לא אוכלים בתרומה 1. לרבי אלעזר בגז"ש תושב ושכיר מפסח, והלימוד תושב ושכיר דפסח מופנה דאל"כ איכא למפרך דבפסח איכא פיגול נותר וטמא וכיון דא''צ לגופיה שדי אף אמלמד ומופנה משתי צדדין. ובו לומר שאין המרת דת פוסלת במעשר, ובערל למימר דאוכל מצה ומרור, איש איש כלשון בנ''א. 2. לר''ע איש איש לרבות ערל וטמא ולא אתי לאונן שנאמר וכל זר, תושב ושכיר להו''א לערבי וגבעוני מהול ולמסקנא להטפת דם ברית לקטן מהול, ולר''א א"צ להטיף.

ב.     אכילת פסח ותרומה 1. לר''א אין לאסור אונן בתרומה שנאמר וכל זר למעט אנינות, ועדיף ללמוד מתושב ושכיר ערלות דמחוסר מעשה ומעשה בגופו ענוש כרת לפני הדיבור ומעכבתו בפסח, ואף דאנינות בכל שעה ובנשים ואין בידו לתקן, מ''מ הנך נפישן וערלות עדיפא דכתיב בגופיה דפסח. 2. בעי לר''א דתעכב מילת זכריו בתרומה, ודחי הנך נפישן דמילה בכל שעה, וערלות דגופיה לא מעכבא כ''ש דאחריני. 3. בעי לר''ע נרבה אונן, ותירץ הנך נפישין, וכן מאיש דערלות שייך באיש ולא באשה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מנין שערל וכל הטמאים לא אוכלים בתרומה (2)

ב.    אכילת פסח ותרומה (3)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]