אאא

דף עח

*הפסוקים בפסולים. *בתר מי אזלינן. *ממזרים.

א.     דרשות הפסוקים בפסולים 1. במצרי נאמר בנים לרבות דורות הבאים, ודורות לרבות כל הנולדים לאותו האב. 2. להם, שיש למנות מהם ולא מבניהם וכן הלך אחר פסולן. 3. אשר יולדו אתי למצרית מעוברת שמונים מהלידה. 4. נאמר גבי ממזר לו משום דבא מטפה כשירה, ובפסולים נאמר להם אף דראויים אח''כ לבא בקהל.

ב.     בתר מההורים אזלינן 1. לרבי יוחנן לל''ק מצרי בתר דידיה ולכן מצרי שני שנשא מצרית ראשונה בנם שלישי, ובעבד אזלינן בתר דידה שנאמר האשה וילדיה. 2. לל''ב בתר דידה, וקשיא מהפריש חטאת מעוברת יכול להתכפר בולדה ש"מ דעובר לאו ידך אמו והוי כמפריש לאחריות, ותירץ שנאמר אשר יולדו ש"מ דהכתוב תלאו בלידה. 3. נכרית מעוברת שנתגירה בנה א''צ טבילה אף שיש חציצה על כולו, ודחי דהינו רביתיה. 4. באומות הלך אחר הזכר, גוי שבא על כנענית בנם שרי לקנותו שנאמר מבני התושבים, וכנעני שבא על גויה אסור שנאמר אשר הולידו בארצכם. 5. בגויים שנתגירו הלך אחר הפגום, וקאי על עמוני שנשא מצרית, אם נולד בן שדינן ליה בתר עמוני ואסור לעולם, ואם נולדה בת שדינן לה בתר המצרית שרק דור שלישי שרי.

ג.      דיני ממזרים 1. ממזרים איסורן איסור עולם. 2. לר"ל ממזרת מותרת לאחר עשרה דורות בגז''ש עשירי מעמוני, וזהו למ''ד דון מינה ומינה אבל למ''ד אוקי באתרה אסורה לעולם. 3. ממזר דידיע חיי, דלא ידיע מת מיד, דידיע ולא ידיע חי עד ג' דורות.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דרשות הפסוקים בפסולים (4)

ב.    בתר מי מההורים אזלינן (5)

ג.     דיני ממזרים (3)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]