אאא

דף פ

*סריס אדם וחמה והסימנים.

א.     סימני סריס 1. בנולדו לו סימני סריס ואח"כ הביא ב' שערות, לרב למפרע נחשב סריס ולשמואל קטן היה באותה שעה, ולרב אליבא דר"מ אין קנס לאיילונית משום שמקטנותה יצאה לבגר. 2. אם יש סימני סריס ואיילונית וכן הנולד בן שמונה חדשים אין עושין מעשה להחזיקם כגדולים עד שיהיו בני עשרים שנה, ואמרינן דבן שמונה יכול לחיות כשגמרו סימניו וכמ"ד אמרינן אישתהי. 3. סריס חמה זהו בן עשרים שנה שלא הביא שתי שערות, וסימניו: אין לו זקן, שערו לקוי, בשרו מחליק, מי רגליו לא מעלים רתיחות ולא עושין כיפה ולא מחמיצין, ש''ז שלו דוחה, אין בשרו מעלה הבל בחורף, וקולו לקוי. 4. סריס שיש לו שתי שערות בזקן צריך שיהא בו את כל הסימנים, ובלא זה פליגי אי בעינן כולן או סגי באחד מהן. 5. איילונית היא בת עשרים שנה שלא הביאה שתי שערות, וסימניה: אין לה דדים, מתקשה בשעת תשמיש, אין לה שיפולי מעים כנשים, וקולה עבה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    סימני סריס (5)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]