אאא

דף פב

*הלכתא כרבי יוסי.

א.     היכן פסקינן הלכה כרבי יוסי 1. אנדרוגינוס במשנתינו דאמר רבי יוסי שמאכיל ובברייתא מסתפק וקאמר דהוי בריה בפ"ע, ורב פוסק כברייתא מדשבקיה לבר זוגיה וכן הלכה ולשמואל אזלינן בתר המשנה ולא חיישינן ליחיד אה משום דמתעקרא מתני'. 2. קליטה בערב שביעית פליגי אי הוי בשלושים יום או שלשה ימים ולרבי יוסי שני שבועות מלבד שלושים של תוספת שביעית, ושמואל פסק כמ"ד שלשה ימים. 3. טהרת ימי קושי פליגי האם ארבעים וחמשים יום או חודש ולרב יוסי שתי שבועות, ולא ידעינן מה דעת רב בזה. 4. המסכך גפנו ע''ג תבואת חבירו, לר''מ קידש ולרבי יוסי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, ופליגי מהי דעת רב בזה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    היכן פסקינן הלכה כרבי יוסי (4)

לפרטים תגובות והערות: [email protected]