אאא

דף קא

*הפסוקים בחליצה.

א.     דרשות הפסוקים בחליצה 1. בשלשה בתים, שנאמר זקנים והינו תרי ועוד אחד משום ב"ד שקול. 2. זקני, לרבי יהודה לעוד שני זקנים ולת''ק דאפשר שלשה הדיוטות אך צריכים לדעת להקרות כמו דיינים, ולהלכה סגי בשלשה אבל עבדינן בחמשה משום פרסומי מלתא. 3. לעיני, שצריכים לראות את הרוק. 4. בישראל, לר''י להדיוטות, ולחכמים שיש לענות חלוץ הנעל, ור''י יליף שנאמר ונקרא. 5. בישראל למעט ב''ד של גרים, ובאמו מישראל דן דיני ממונות, ובכל גווני ראוי לדון גר שנאמר מקרב אחיך. 6. וקראו, למעט שלוחם. 7. ודברו, שמשיאין לו עצה הוגנת לפי הגילאים. 8. השערה, שצריכים לקבוע מקום.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דרשות הפסוקים בחליצה (8)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]