אאא

דף קג

*אופן החליצה.

א.     אופן החליצה 1. בעינן שמיטת רוב העקב שעליה נסמך כל הרגל. 2. בעינן שהיא תתיר והיא תשמוט וזה לעיכובא. 3. בעי בקרעה ושרפה, דגילתה הרגל ומאידך לא חלצה. 4. בעי שני נעלים זה על זה וקרעה את העליון ושלפה את השני כיון דחלצה ומאידך לא גילתה את רגלו. 5. ע"מ להתירה צריך ששניהם יתכוונו, ובלא כוונה צריכה חליצה ואסורה להתיבם, ויבמה שגדלה עם האחים לא חוששים שחלצה סנדל לאחד מהם. 6. בלשון חליצה משמע בין הסרת הנעל ובין נתינתה וכמו החלצו לצבא, אבל מלשון מעל רגלו שמעינן דהכונה להוציא הנעל ולא להכניסה ברגלו. 7. החליצה בעומד יושב ומוטה וצריך לדחוף את רגלו בקרקע. 8. מי שרגלו הפוכה ודורך מעט על שוקו לא חליץ. 9. מהארכובה ולמטה כשר ומלמעלה פסול דבעינן מעל רגלו, והא דמצינו לשון רגל על למעלה מכך זהו לישנא מעליא.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    אופן החליצה (9)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]