אאא

מדוע ת"ח התגלגל בצפרדע?

סיפר אחד המקורבים לבעל שם טוב הקדוש, שבאחת הפעמים שנכנס להתבוננות ועמקות גדולה, הלך במשך שלושה ימים, ושלושה לילות בהתבוננות.

וראה הבעל שם טוב הקדוש, שהגיע למדבר גדול, שרחוק ממקום ישוב, והתפלא מאוד על שטעה במדבר, והבין, שבוודאי יש סיבה לדבר.

ובתוך כך, הגיע לפניו צפרדע מאוד גדולה, עד שהבעל שם טוב הקדוש כמעט לא הכיר באיזו בריה מדובר.

ושאל הבעל שם טוב הקדוש: מי אתה?

וענה, כי הוא תלמיד חכם שהתגלגל בצפרדע.

אמר לו הבעל שם טוב הקדוש: תלמיד חכם אתה! ובדיבור זה, העלה אותו הרבה.

וסיפר לו כי חמש מאות שנים שהוא מתגלגל בצפרדע זו, ואף שהרב האר"י זצוק"ל תיקן כל הנשמות, מגודל פשעיו, הרחיקו אותו נדוד למקום שלא מצויים בו בני אדם, בכדי שעדיין לא יתוקן.

ושאל אותו הבעל שם טוב הקדוש: מה היה פשעו?

ויאמר, כי פעם אחת הוא זלזל בנטילת ידיים, ולא נטל ידיו כהוגן.

והשטן קטרג עליו בשמים, והשיבו לשטן, שלא ניתן להאשימו על עבירה אחת, רק  אם אותה העבירה תגרור עוד עבירה, ובגלל העבירה, יכשיל בעבירה אחרת, אז, גם זה יחשב לו כעבירה.

ואם יזכור את ה' יתברך וישוב ממעשיו, יהיה נקי משני העבירות.

והשטן ניסה אותו בעבירה אחרת, ונכשל גם בה, ולא עמד בניסיון.

וכן שנה ושילש, עד שעבר כמעט על התורה כולה, ויצא פסק לדחות אותו, ולא לקבל תשובתו

והנה עם כל זה, אם היה דופק על שערי תשובה, היו מקבלים אותו כידוע, מאחר שיצא בת קול: שובו בנים שובבים חוץ מאחר! והוא נענש על חטאו לדחותו.

אבל אם היה דוחק ושב היו מקבלים אותו, כי אין לך דבר שעומד בפני התשובה.

והשטן הסיתו, ונעשה שיכור גדול עד שלא היה לו פנאי להתבונן במעשיו ולשוב, והתוצאה, שעבר על כל העבירות שבעולם.

ומכיוון שכל החטאים נוצרו לאחר חטאו הראשון - שזלזל בנטילת ידיים, לכן כשמת, פסקו דינו מידה כנגד מידה, שיתגלגל בצפרדע, שתמיד נמצאת במים.

ועוד נענש, שיהיה במקום שלא מצויים בו בני אדם, ועד שיעבור יהודי, שיברך איזה ברכה, או שיחשוב איזה מחשבה טובה, בזה יכול להוציא יקר מזולל.

והבעל שם טוב הקדוש עשה תיקון לנשמתו, והעלה אותו עד שהצפרדע מתה.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך 

מהו סוד קבלת התפילות? מטרות התפילה:

למלא משאלות ליבו - חסרונו: האדם מתפלל כי חסר לו משהו, ומבקש מהקב"ה שימלא חסרונו.

חפצי ורצוני - לבוא אל המלך: האדם ע"י תפילתו, זוכה לבוא למלך העולם, מלך מלכי המלכים, ולדבר עימו, וכאשר האדם מדבר בתפילה בדבקות, המלך מתענג על זה, וממלא משאלות ליבו.

למלא חסרון בשכינה – לצורך גבוה: להתפלל על חסרון שנמצא בשכינה, ואם מתפלל כך, ומובטח, שגם חסרונו נשלם, וזה שנקרא: התפילה היא צורך גבוה.

"תפילה לעני כל יעטוף" – אומר הבעל שם טוב הקדוש שהאדם צריך לעטוף עצמו - בבחינת עני, ולא יתפלל כלל עבורו, כי אם:

"לפני ה' ישפוך שיחו" – שכל מה שהאדם מבקש בתפילה, יבקש כדי שיוכל לעבוד את ה' יתברך, ובאמת, בשביל מה צריך רפואה או פרנסה? כדי שיוכל לעשות רצון ה', ולעבוד אותו בישוב הדעת ושמחה, ואם האדם מכיון בבקשתו, על התועלת והמשמעות הרוחנית שנמצאים בעומק הבקשה, תקובל בקשתו.

מי שחכם יודע מה לבקש: בליקוטים יקרים (וכן ב'מקור מים חיים', פר' נח) מובא רעיון נפלא, ואומר, מי שחכם, לא מבקש מהמלך את צרכי בקשתו.

הוא מבקש מעבדי המלך, שיפתחו לו את השערים, כדי שיוכל להיכנס למלך, לדבר עימו על דבר אחד, מהו הדבר?

לבוא לדבר עם המלך – הדבר הכי חשוב: החכם אומר בליבו, הדבר שהכי חשוב וטוב בעולם, הוא - שזוכה לדבר עם המלך.

את מי המלך הכי אוהב? כשהמלך רואה שרצון האדם לבוא לדבר לפניו, זה שווה לאדם, יותר מכל התענוגים שבעולם, אז, גם למלך – יש מכך תענוג גדול, ושווה לו יותר מכל דבר אחר, והוא אוהב מאוד מאוד את זה האדם.

תבקש – שיפתחו לפניך שערי תפילה: וזה הפירוש "תפילה לעני כי יעטוף" – האדם עוטף את בקשתו הפרטית, ואינו אומר בקשתו בפרטות רק מבקש ומתחנן שיפתחו לו כל שערי תפלה, שיוכל תמיד לבוא לישפוך שיחו לפניו יתברך, כי יודע, שזה הטובה שגדולה יותר – מכל הטובות שבעולם.

החידוש הגדול – לדבק בה' יתברך למרות הקליפות: וכתוב שם בשם הבעל שם טוב הקדוש, שיש כאן חידוש גדול: וזהו חידוש גדול באמת - שאעפ"י שיש קליפות שמפרידות בין האדם לקב"ה (שנוצרו מעבירות) עדיין האדם יכול לדבק עצמו בהשם יתברך.

להוריד את כל המחיצות: על אף ש"מלוא כל הארץ כבודו" – הקב"ה נמצא בכל מקום, עדיין, הוא לעיתים נסתר ומכוסה וכל מיני 'לבושים': והדיבור שהאדם מוציא מפיו, מוריד את כל המחיצות שמבדילות וחוצצות בין האדם לקב"ה, והאדם יכול מיד - דבק בה' יתברך.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

לדבק בה' יתברך אפילו – בפסוק אחד: אם האדם מרגיש בתפילתו שהוא ממש - מדבר עם ה' יתברך, זה אומר שהוא דבוק בה' יתברך, ואפילו לדבק בה' יתברך בפסוק אחד בזמן התפילה – שווה עולם מלא!!!

התפילה צורך גבוה: ועוד מובא בשם הבעל שם טוב הקדוש, שהאדם צריך לשים עצמו כשיירים, ואז – תפילתו נשמעת. כיצד?

למלא חסרון בשכינה או חסרון של כלל ישראל: כאשר האדם מתפלל לא יבקש את מה שצריך לצורך עצמו, אלא, יתייחס לעצמו כ'שיירים' כ'טפל' בעניין, ויבקש: מה שצריך עבור כלל ישראל, או עבור צער השכינה שמצטערת בצערו, וכך תתקבל בקשתו, והדברים נפלאים, ומי שיתבונן או יעמיק בהם יזכה, והבן!

יהי רצון שיזכו כלל ישראל השבוע לבשורות טובות ישועות ונחמות, מתוך בריאות שלמה ושמחה, אמן!