אאא

דף קד

*חליצת שמאל ולילה. *חליצה חסרה מעשה.

א.     חליצת שמאל ולילה 1. בלילה לחכמים החליצה כשירה ולרבי אלעזר פסולה, ומחלוקתם להו"א אי מקישים ריבים לנגעים ולמסקנא ודחי לכו''ע מקישים ופליגי אי חליצה נחשבת כתחילת דין. 2. בשמאל פסול דילפינן ימין בגז"ש רגל ממצורע, ור"א מכשיר ואף דיליף גז"ש אזן ממצורע מוחלפת השיטה, או אוזן מופני משא"כ רגל דאיכא למפרך שמצורע טעון עץ ארז אזוב ושני תולעת. 3. ביחיד פסול ור"ע הכשיר, ולרבי שמעון ור"י הסנדלר כשירה בשנים ואינה הלכה אף דיעבד, ובינו לבינה הכשיר בעדים רואים מבחוץ.

ב.     דין חליצה שחסרה מעשה 1. חלצה ורקקה ולא קראה, כשר. 2. קראה ורקקה ולא חלצה, פסול. 3. חלצה וקראה ולא רקקה, לר''א פסול שנאמר ככה יעשה, ולר''ע כשר דאינו מעשה באיש. 4. חליצה לבד כשרה. 5. קראה בלבד אינו כלום. 6. רקקה בלבד, נפסלה לאחין אבל לא הותרה לשוק.

ג.      הפסולים בחליצה 1. חרש וחרשת פסולים, דאינם בני דיעה ולא בני קריה. 2. קטן בן תשע חליצתו פסולה דאינו איש, ולר''מ נחשב כמו גט בגדול. 3. קטנה לר''מ פסול דמקיש אשה לאיש, ולחכמים כשר דדרשי אשה אפי' קטנה, וזהו בגיל פעוטות או עונת נדרים ולהלכה עד שתביא שתי שערות. ומייתי מעשה שיבמה קטנה באה לחלוץ בפני רבי ואמר לאבדן שיבדוק אם היא גדולה והפסיע על ראשי עם קדוש ורי"ש ברבי יוסי אמר בשם אביו שאף קטנה חולצת ורבי אמר לאבדן קום בדוכתיך ונטל למטרפסיה על דבריו בכך שנצטרע וטבעו שני בניו ומיאנו שתי כלותיו. 4. אילם, לל''ק כשר דקריה לא מעכבא והם בני דיעה, ולל''ב פסול דרק בראוי אינו מעכב וכדין בילה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    הפסולים בחליצה (4)

ב.    דיני הרקיקה (5)

ג.     גזר דין ותפילה (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]