אאא

דף קה

*הרקיקה. *גזר דין ותפילה.

א.     דיני הרקיקה 1. יבמה שרקקה לפני ב"ד נפסלה מהאחין וצריכה חליצה, ואתי כר"ע דאף שסובר שאינה מעכבת חייש שיתירו חלוצה לאחין משא"כ קרייה שישנה בתחילה ובסוף, וכן אתי כרבי דקסבר בכבשי עצרת ששחט ולא זרק הלחם קדוש ואינו קדוש, ודלא כר"א דקסבר ששני מתירים מעכבים זה את זה, ולל"ב רקקה א"צ לירק שוב והסדר לא מעכב וחיישינן שיתירו חלוצה לאחין. 2. רקקה דם, במוצצת נאסרה מלהתיבם כיון שיש בזה צחצוחי רוק, ובשותת מותרת. 3. הרוק צריך שיראה לדיינים. 4. נאמר וירקה בפניו ולכן אם קלטו הרוח ולא היה מול פני היבם פסול. 5. אכלה שום וירקה אינה רקיקה.

ב.     גזר דין ותפילה 1. תשובת השאלות ששאלו את לוי, גידמת חולצת, יבמה שרקקה דם כשר, ורשום בכתב אמת זהו גזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרע. 2. גזר דין של בית עלי אינו מתכפר בזבח ומנחה אבל מתכפר לרבה בדברי תורה ולאביי אף בגמילות חסדים וחי ששים שנה. 3. גזר דין של צבור אפילו שנחתם נקרע שנאמר בכל קראינו אליו, וביחיד נאמר נכתם עונך מלבד עשי"ת. 4. המתפלל צריך שיתן את עיניו למטה שנאמר והיו עיני ולבי שם, ולבו למעלה שנאמר נשא לבבנו אל כפים.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דיני הרקיקה (5)

ב.    גזר דין ותפילה (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]