אאא

דף קו

*מוטעה. *סדר החליצה.

א.     דיני מוטעה 1. חליצה מוטעת כשירה, להו"א באמרו לו חלוץ ובכך תכנסנה ודחי דצריכים שיכוונו להפרד בכך ולכן צריכה חליצה מעלייתא, אלא חלוץ ובתמורה קבל כסף ואח"כ אומר משטה אני בך. 2. גט מוטעה לעולם פסול. 3. מעושה בגט וחליצה, אם אמר רוצה אני כשר ואם לאו פסול. 4. דין מכירין, במקום שחולצים וממאנים רק למי שמכירין כותבין גט חליצה ומיאון, ובמקום שעושים אף לשאין מכירין אסור דחיישינן לטועין.

ב.     סדר החליצה 1. המעשה, קוראה מאן יבמי והוא קורא לא חפצתי לקחתה בלשון הקודש, חולצת ורוקקת וקוראה ככה יעשה לאיש, ונהגו להמשיך לקרוא עד סוף הפרשה והסדר אינו מעכב. 2. לת"ק הדיינים אומרים חלוץ הנעל, ולרבי יהודה מצוה על כל הנמצאים לומר כן. 3. לכו''ע צריך להזהר לתת רווח בלא אבה יבמי דיבמה, ומחלוקת בלא חפצתי דיבם כיון דהוי אפסוקי מלתא. 4. יש לכתוב בגט החליצה שהקריאו כדין, ורב זוטרא שרטט וכתב את כל הפרשה וי"א דלא ניתן להכתב.

הדרן עלך פרק י''ב- מצות חליצה

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דיני מוטעה (4)

ב.    סדר החליצה (4) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]