אאא

דף קח

*קטנה שצריכה למאן. *איזהו מיאון. *מיאון דחבריה.

א.     איזו קטנה צריכה למאן 1. השיאוה אחיה ואמה לדעתה צריכה למאן, ושלא לדעתה א''צ. 2. לר"ח בן אנטיגנוס מי שאינה יכולה לשמור קידושיה א''צ מיאון. 3. לרבי אלעזר אין מעשה קטנה כלום, ואוכלת בתרומת אביה ולא בתרומת בעלה, ואין בעלה זכאי במציאתה ומעשה ידיה והפרת נדריה ואינו יורשה ולא מיטמא לה ורק צריכה מיאון. 4. לרבי יהושע הוי כאשתו לכל דבר אלא דיוצאה במיאון. 5. לר"א בן יעקב עכבה מהאיש כאילו אשתו ומהאשה אינה כאשתו, ומפרשינן שאם תבעוה להנשא ואמרה מחמת בעלי זהו עכבה מהאיש ומחמת בנ''א מהאשה. וכן גט זהו עכבה מהאיש ודינה כאשתו שגירשה ואוסרים בקרוביהם, ומיאון זהו עכבה מהאשה ומותרים בקרוביהם ולכהונה ולחזור אליו אחרי שנישאת לאחר.

ב.     איזהו מיאון, אמרה 1. אי אפשי בבעלי. 2. אי אפשי בקידושין. 3. אף ביושבת באפריון והולכת מבית אביה לבית בעלה. 4. משקה אורחין בבית בעלה. 5. שיגרה בעלה לחנוני. 6. לר"י בן בתירא עמדה ונשאת הוו מיאוניה וה"ה בנתקדשה, ורבנן פליגי אף בקידושין והלכה כריב''ב אפילו בממאנת מן הנישואין וכמעשה דכלתיה דאבדן.

ג.      דיני מיאון דחבריה 1. אמרינן בברייתא דמיאון דחבריה אינו מבטל גט דידיה, לל''ק בעי דבמשנתינו אמרינן ברישא שמיאון בתרא מבטל גט קמא, ותירץ תברא או דמיאון דידיה מבטל אבל מיאון דחבריה לא מבטל כיון דמכרת ברמיזותיו. 2. לל''ב קשה מסיפא דמשמע דאם נתן לה גט ואח"כ נישאת לאחר ומיאנה בו מותרת לחזור לו ש''מ מיאון חבירו מבטל גט דידיה, ותירץ תברא או דאיירי שהתגרשה שלש פעמים דמחזי כגדולה ואז אסורה לחזור לראשון. 3. יצאה מבעלה הראשון בגט ומהשני במיאון ורוצה לחזור לראשון, ושאלו את ר"ע בכלאו ואת ריב"ב בנציבין ואסרי, ורי''ש בר''י שרי דאם הותר איסור כרת דאשת איש ק"ו ללאו. 4. אסרינן מיאון לאחר מיתה בכדי לעקור קמאי ויהיה אפשר לייבם. 5. פליגי אי מותרת לאחיו של מי שמיאנה בו, כיון דלא מכרת ברמיזותיהם או דאסורה כמו גרושת אחיו גזירה שמא הוא ישאנה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    איזו קטנה צריכה למאן (5)

ב.    איזהו מיאון (6)

ג.     דיני מיאון דחבריה (5)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]