אאא

דף קט

*יבום בגירש והחזיר. *נישואי קטנה.

א.     גירש אשה והחזירה מותרת ליבם ור''א אוסר וכן המגרש יתומה, וקטנה שהשיאה אביה ונתגרשה והחזירה לכו"ע אסורה ליבם. ומפרשינן מ"ט דר''א 1. הואיל ונאסרה עליו שעה אחת, ודחי א"כ מדוע לר"א צריכה חליצה. 2. מסתפק אי מיתה מפלת או נישואין הראשונים מפילים. 3. קסבר מיתה מפלת אבל אין הכל בקיאין בחזרה. 4. גזירת יתומה בחיי האב שגירושיה גירושין גמורין אבל לא חזרתה ולכו"ע אסירא, ואמרינן דבצרתה לא גזרו דהויא גזירה לגזירה.

ב.     דיני נישואי קטנה 1. שני אחים הנשואין לשתי אחיות גדולה וקטנה ומת בעל הגדולה, לר''א מלמדין את הקטנה למאן וכן הלכה, לר''ג תמתין עד שתגדיל ותצא היבמה משום אחות אשה, ולרבי יהושע מוציא אשתו בגט ויבמתו בחליצה. 2. אליבא דר"ג לרב ששת סגי שגדלה וא"צ לבעול דקידושי קטנה תלויין, ולרב צריך לבעול משום דמי שמקדש אחות יבמתו היבמה יוצאת. 3. רב ושמואל נחלקו האם אדם בועל על דעת קידושין הראשונים ופליגי בקידש על תנאי וכנסה סתם דלרב צריכה גט, וכן נחלקו בקטנה שלא מיאנה וגדלה ונישאת דלרב א''צ גט משני, וצריכא למימר במקום תנאי ובלא תנאי, ובמעשה דנרש לא הוצרכה גט כיון שנשאו לפני שהושיבו על כורסיא או כיון שעשה שלא כהוגן.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מ"ט דר"א שאוסר ליבם אשר שגירשה והחזירה (4)

ב.    דיני נישואי קטנה (3)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]