אאא

דף קי

*חליצת חרשת.

א.     ידבק ויתרחק ומ"ט 1. ידבק בחליצה כאבא שאול, בהבאת שלום שנא' רדפהו, בהפרת נדרים שהנודר כאילו בונה במה. 2. יתרחק ממיאונין שמא תגדיל ותתחרט משא"כ הכא דהוי מקום מצוה, פקדונות בבן ביתו, ערבון בערב קבלן. 3. רעה אחר רעה רעה תבא למקבלי גרים שהם כספחת, וכן לערב קבלן ולתוקע עצמו לדבר הלכה, וזהו מי שאינו שואל רב או שאומר אין לו אלא תורה, ואז אפי' תורה אין לו אף דמלמד אחרים ועושים.

ב.     חליצת חרשת 1. הכא אמרינן דבשתי חרשות אחת חולצת והתם אמרינן דחרשת חליצתה פסולה, ותירץ דהכא איירי בביאה, או שחרשת מעיקרא מתייבמת כמו שנכנסה אבל אם נתחרשה פסולה, ודחי ממתני' דפרק חרש שנשא חרשת דאיירי בחרשין מעיקרא וה''נ חרשות דרק יכנוסו. 2. קטנה וחרשת אין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה, בעי האם זהו דווקא בנפלה מאחיו פקח דמסתפקינן האם מעדיף בת דיעה או בת ביאה אבל בנפלה מאחיו חרש ניחא בחרשת כיון שהיא בת מינו ולמסקנא ה"נ מסתפק, ותקנתן כונס את החרשת ומוציאה בגט והקטנה תגדיל ותחלוץ.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    ידבק ויתרחק ומ"ט (3)

ב.    חליצת חרשת (2)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]