אאא

בשיחה שמסר מרן המשגיח הגאון רבי דן סגל שליט"א בבית מדרשו דיבר על ענייני השעה, הבחירות הנוספות והציפייה לביאת המשיח. 'כיכר השבת' עם דבריו המלאים של המשגיח.

"אני מוכרח להגיד לכם, הגמרא אומרת בסנהדרין: אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזלה מישראל שנאמר וכרת הזלזלים במזמרות. אומר רש"י, מה זה מלכות הזלה? עד שלא יהא להם להם לישראל אפילו שולטנות קלה ודלה. ואז יבוא הגואל".

"במדינה פה לא עלינו אז יש איזו שולטנות כזו קלה, משהו כזה, זה מוכרח להיבטל לפני משיח - עד שתכלה מלכות הזלה מישראל שלא תיהיה להם שולטנות קלה ודלה. אתם רואים כעת שזה הולך אבל זה הולך בצורה לא נורמלית, משוגעים, הכניסו את הערבים".

"הם אומרים שיהיה בחירות חמישיות, אני אומר: הם לא יודעים יותר לספור? רק עד 5? אבל מה הכיוון? תכלה מלכות הזלה".

המשגיח הוסיף, "אומרים בשם החזון איש שיום אחד יתעוררו ואין מדינה, אף פעם לא הבנתי איך זה יכול להיות, מה קרה פה פתאום אין מדינה, בטל? אבל זה הולך על דרך זה מה שרואים".

"מאי נפק"מ שרואים שכעת צריכים להתחזק טוב לחטוף כל זמן, ברגע שישמע שופרו של משיח גמרנו את העבודה, כעת אפשר לעבוד, להתחזק בתורה ביראת שמים במידות טובות שנזכה כולנו לביאת משיח במהרה בימינו אמן!".